DAP4 Data Request Form (beta)MODARNSS.Bac_Lieu.A2019248.0300.061.2019248134807.hdf
OPeNDAP Logo
OPeNDAP Data Access Form

dataset: MODARNSS.Bac_Lieu.A2019248.0300.061.2019248134807.hdf
 • HDF_GLOBAL
  • SubsettingMethod: METHOD = center, CENTER_LAT = 9.280000, CENTER_LON = 105.730003, +/- 75 pixels (at 1km) STARTLINE = 423, ENDLINE = 498, STARTCOLUMN = 43, ENDCOLUMN = 118: STARTLINE adjusted to 420: ENDLINE adjusted to 500
  • CommandUsed: /MODAPSops8/PGE/AM1M/STORE_PGE90_V6.1.0/PGE90/MOD_PRARSS/MOD_PRARSS.exe Bac_Lieu ATBac_Li /MODAPSops8/archive/f7035/running/AM1M_C61_s1mc/166327716/MODARNSS.Bac_Lieu.A2019248.0300.061.2019248134807.hdf /MODAPSops8/archive/f7035/running/AM1M_C61_s1mc/166327716/MOD03.A2019248.0300.061.2019248120605.hdf /MODAPSops8/archive/f7035/running/AM1M_C61_s1mc/166327716/MOD02QKM.A2019248.0300.061.2019248131850.hdf /MODAPSx/archive/f7035/ops8/running/AM1M_C61_s1mc/166327716/MODHKMDS.A2019248.0300.061.2019248131850.hdf /MODAPSx/archive/f7035/ops8/running/AM1M_C61_s1mc/166327716/MOD1KMDS.A2019248.0300.061.2019248131850.hdf /MODAPSops8/archive/f7035/running/AM1M_C61_s1mc/166327716/MOD35_L2.A2019248.0300.061.2019248132041.hdf /MODAPSops8/archive/f7035/running/AM1M_C61_s1mc/166327716/gdas1.PGrbF00.190905.00z /MODAPSops8/archive/f7035/running/AM1M_C61_s1mc/166327716/gdas1.PGrbF00.190905.06z 9.280000 105.730003
  • VersionOfMODARSSUsed: 6.0.10
  • HDFEOSVersion: HDFEOS_V2.19
  • HDFEOS_FractionalOffset_10_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B: 0.000000000
  • HDFEOS_FractionalOffset_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B: 0.000000000
  • Number_of_Scans: 203
  • Number_of_Day_mode_scans: 203
  • Number_of_Night_mode_scans: 0
  • Incomplete_Scans: 0
  • Max_Earth_View_Frames: 1354
  • _Valid_EV_Observations: 100.0000076, 99.93659973, 100.0000076, 100.0000076, 94.99353027, 99.99538422, 99.76499939, 98.75144958, 95.35064697, 90.95138550, 84.89307404, 85.52913666, 43.56669998, 22.94893456, 64.73441315, 28.31642914, 43.07565308, 49.28509521, 99.90843201, 100.0000076, 99.99853516, 99.99545288, 99.99348450, 99.98883057, 99.98970032, 99.99348450, 99.97995758, 100.0000076, 99.87139130, 100.0000076, 100.0000076, 99.99967194, 100.0000076, 100.0000076, 100.0000076, 100.0000076, 100.0000076, 90.00000000
  • _Saturated_EV_Observations: 0.000000000, 0.06339772046, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 4.547736535e-05, 1.248517394, 4.569201946, 9.048613548, 14.54551697, 14.05927372, 56.42755508, 77.05106354, 35.22811508, 71.66320038, 56.92434311, 50.71490479, 0.09157322347, 0.000000000, 0.001455275691, 0.004547736607, 0.000000000, 0.005857484881, 0.003092461033, 0.000000000, 0.0001455275778, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000
  • __L1A_EV_All_Scan_Data_are_Missing: 0.000000000
  • __L1A_EV_RSB_DN_Not_in_Day_Mode: 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000
  • __L1A_EV_DN_Missing_Within_Scan: 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000
  • __Dead_Detector_EV_Data: 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 100.0000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 100.0000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000
  • __Dead_Subframe_EV_Data: 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000
  • __Sector_Rotation_EV_Data: 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000
  • __Saturated_EV_Data: 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.008913563564, 0.02519446053, 0.03037888184, 0.03474470973, 0.04156631231, 0.04938841984, 0.04938841984, 0.04474972934, 0.04966128618, 0.06166730821, 0.06721554697, 0.07394620031, 0.06366831064, 0.05893866718, 0.06257686019, 0.06348640472, 0.06630600244, 0.08113162220, 0.08486076444, 0.1092366353, 0.1147848740, 0.1121471897, 0.1000502035, 0.09250096232, 0.09432005882, 0.09868588299, 0.08449694514, 0.07403714955, 0.06748840958, 0.04847887158, 0.05648288876, 0.05366329104, 0.05593715981, 0.05357233807, 0.05621002614, 0.05484570563, 0.05475474894, 0.05484570563, 0.05020701140, 0.03137938306, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.0003638189228, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.0005457284278, 1.002684951, 1.204604506, 1.199511051, 1.188960314, 1.277368307, 1.381056666, 1.336670756, 1.359591365, 1.290829539, 1.243896961, 4.627049446, 4.553194046, 4.576114655, 4.614679337, 4.616498470, 4.607766628, 4.554649353, 4.516084671, 4.510263443, 4.515720844, 9.012158394, 8.977959633, 8.991057396, 8.921204567, 8.973958015, 9.094017982, 9.066368103, 9.200981140, 9.152592659, 9.095837593, 14.59896278, 14.69428253, 14.65426254, 14.63388920, 14.62224674, 14.53784084, 14.44361210, 14.46616840, 14.45707321, 14.34683609, 14.31154537, 14.18275356, 14.18821049, 14.21913528, 14.10380459, 13.96919155, 14.04923153, 13.96482563, 13.90697861, 13.69705486, 57.18615341, 57.32840347, 56.85143661, 57.14503860, 56.78667831, 56.16491318, 55.54351044, 55.69303894, 55.59298706, 55.98336792, 75.66051483, 75.80094910, 76.81272888, 76.98372650, 77.10450745, 76.85602570, 76.86985016, 77.55637360, 78.11920166, 78.74678802, 36.80828857, 35.74411774, 35.96022797, 35.52655411, 34.73561096, 35.06887054, 34.83057022, 34.82511139, 34.35033035, 34.43146133, 73.00754547, 72.02559662, 72.41161346, 71.66141510, 71.65086365, 72.05615997, 71.50970459, 71.10913849, 70.62234497, 70.57759857, 56.63059998, 56.89145660, 56.88272476, 56.80341339, 57.00315094, 56.90382767, 57.09956360, 56.87945175, 57.03407669, 57.11520767, 50.57119751, 50.40456772, 50.63377380, 50.36491013, 50.71490479, 50.90263367, 50.80804062, 51.06817245, 50.90809250, 50.77275085, 0.08185926080, 0.07421906292, 0.07494670153, 0.08404217660, 0.08295071870, 0.09532056004, 0.1051436737, 0.09350146353, 0.09895875305, 0.1247898936, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.0003638189228, 0.0007276378456, 0.001819094643, 0.0007276378456, 0.0007276378456, 0.002182913711, 0.001455275691, 0.002546732547, 0.002182913711, 0.001819094643, 0.005457283929, 0.005821102764, 0.004729646258, 0.005457283929, 0.002546732547, 0.002182913711, 0.002546732547, 0.004729646258, 0.006184922066, 0.005821102764, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.007276378572, 0.008004016243, 0.005821102764, 0.006184922066, 0.003638189286, 0.004002008121, 0.002910551382, 0.006912559737, 0.007276378572, 0.006548740901, 0.005457283929, 0.004002008121, 0.003274370451, 0.002910551382, 0.001819094643, 0.001091456856, 0.001819094643, 0.002910551382, 0.003638189286, 0.004002008121, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.0007276378456, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.0003638189228, 0.000000000, 0.000000000, 0.0003638189228, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000
  • __TEB_EV_Data_With_Moon_in_SVP: 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000
  • __EV_Data_Where_Cannot_Compute_BG_DN: 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000
  • __RSB_EV_Data_With_dn___Below_Scale: 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.004911555443, 0.003092461033, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.004002008121, 0.003638189286, 0.003092461033, 0.002910551382, 0.003638189286, 0.004547736607, 0.004002008121, 0.006003012415, 0.006366831250, 0.01218793448, 0.01036883984, 0.01655376144, 0.01273366250, 0.01273366250, 0.01855476573, 0.0001819094614, 0.0001819094614, 0.0003638189228, 0.000000000, 0.0001819094614, 0.0001819094614, 0.0001819094614, 0.0003638189228, 0.0007276378456, 0.0001819094614, 0.0009095473215, 0.07985825837, 0.001637185225, 0.0001819094614, 0.001091456856, 0.001091456856, 0.001091456856, 0.001455275691, 0.001273366273, 0.001091456856, 0.1598984152, 0.2923285067, 0.4966128469, 0.2845064104, 0.4229395092, 0.3421716988, 0.4664158821, 0.3278008699, 0.5913876891, 0.3598169386, 0.3119747341, 0.1384330988, 0.1367959231, 0.08713463694, 0.08567935973, 0.07858488709, 0.01146029681, 0.03056078963, 0.05584620684, 0.01891858503, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000
  • __EV_Data_Where_Nadir_Door_Closed: 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000
  • __EV_Data_Not_Calibrated: 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.008913563564, 0.02519446053, 0.03037888184, 0.03474470973, 0.04156631231, 0.04938841984, 0.04938841984, 0.04474972934, 0.04966128618, 0.06166730821, 0.06721554697, 0.07394620031, 0.06366831064, 0.05893866718, 0.06257686019, 0.06348640472, 0.06630600244, 0.08113162220, 0.08486076444, 0.1092366353, 0.1147848740, 0.1121471897, 0.1000502035, 0.09250096232, 0.09432005882, 0.09868588299, 0.08449694514, 0.07403714955, 0.06748840958, 0.04847887158, 0.05648288876, 0.05366329104, 0.05593715981, 0.05357233807, 0.05621002614, 0.05484570563, 0.05475474894, 0.05484570563, 0.05020701140, 0.03137938306, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.004911555443, 0.003092461033, 0.000000000, 100.0000000, 0.000000000, 0.004002008121, 0.003638189286, 0.003092461033, 0.002910551382, 0.003638189286, 0.004547736607, 0.004002008121, 0.006003012415, 0.006366831250, 0.01218793448, 0.01036883984, 0.01655376144, 0.01273366250, 0.01273366250, 0.01855476573, 0.0001819094614, 0.0001819094614, 0.0003638189228, 0.000000000, 0.0001819094614, 0.0001819094614, 0.0001819094614, 0.0003638189228, 0.0007276378456, 0.0001819094614, 0.0009095473215, 0.07985825837, 0.001637185225, 0.0001819094614, 0.001091456856, 0.001091456856, 0.001091456856, 0.001455275691, 0.001273366273, 0.001091456856, 0.1602622271, 0.2923285067, 0.4966128469, 0.2845064104, 0.4229395092, 0.3421716988, 0.4664158821, 0.3278008699, 0.5913876891, 0.3598169386, 0.3119747341, 0.1384330988, 0.1367959231, 0.08713463694, 0.08567935973, 0.07858488709, 0.01146029681, 0.03056078963, 0.05584620684, 0.01946431398, 1.003048778, 1.204604506, 1.199511051, 1.188960314, 1.277368307, 1.381056666, 1.336670756, 1.359591365, 1.290829539, 1.243896961, 4.703451633, 4.639419079, 4.664158821, 4.705997944, 4.700904369, 4.683804989, 4.635416985, 4.589940071, 4.587757111, 4.582663536, 9.012158394, 8.977959633, 8.991057396, 8.921204567, 8.973958015, 9.094017982, 9.066368103, 9.200981140, 9.152592659, 9.095837593, 15.17416096, 15.21672630, 15.19417000, 15.19125938, 15.16433716, 15.08939075, 15.05482769, 15.02681351, 15.03518105, 14.92239761, 14.65062428, 14.57749748, 14.57895184, 14.59823418, 14.50618839, 14.42505646, 14.46980667, 14.39267635, 14.34428883, 14.16528988, 57.18615341, 57.32840347, 56.85143661, 57.14503860, 56.78667831, 56.16491318, 55.55078506, 55.70104218, 55.63518906, 55.98336792, 75.66051483, 75.80094910, 76.81272888, 76.98372650, 77.10450745, 76.85602570, 76.86985016, 77.55637360, 78.11920166, 78.74678802, 36.80828857, 35.74411774, 35.96022797, 35.52655411, 34.73561096, 35.06887054, 34.90042496, 34.91133499, 34.50495529, 34.49549484, 73.00754547, 72.02559662, 72.41161346, 71.66141510, 71.65086365, 72.05615997, 71.50970459, 71.13642120, 70.71038818, 70.66600800, 56.63059998, 56.89145660, 56.88272476, 56.80341339, 57.00315094, 56.90382767, 57.09956360, 56.87945175, 57.03407669, 57.11520767, 50.57119751, 50.40456772, 50.63377380, 50.36491013, 50.71490479, 50.90263367, 50.80804062, 51.06817245, 50.90809250, 50.77275085, 0.08185926080, 0.07421906292, 0.07494670153, 0.08404217660, 0.08295071870, 0.09532056004, 0.1051436737, 0.09350146353, 0.09895875305, 0.1247898936, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.0003638189228, 0.0007276378456, 0.001819094643, 0.0007276378456, 0.0007276378456, 0.002182913711, 0.001455275691, 0.002546732547, 0.002182913711, 0.001819094643, 0.005457283929, 0.005821102764, 0.004729646258, 0.005457283929, 0.002546732547, 0.002182913711, 0.002546732547, 0.004729646258, 0.006184922066, 0.005821102764, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.007276378572, 0.008004016243, 0.005821102764, 0.006184922066, 0.003638189286, 0.004002008121, 0.002910551382, 0.007276378572, 0.007276378572, 0.006548740901, 0.005457283929, 0.004002008121, 0.003274370451, 0.002910551382, 0.001819094643, 0.001091456856, 0.001819094643, 0.002910551382, 0.003638189286, 0.004002008121, 0.0003638189228, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.0003638189228, 0.001091456739, 0.000000000, 0.0003638189228, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.0003638189228, 0.000000000, 0.0007276378456, 0.0007276378456, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 100.0000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000
  • Bit_QA_Flags_Last_Value: 827592
  • Bit_QA_Flags_Change: 8
  • Granule_Average_QA_Values: 290.0311279, 290.0169373, 290.0460510, 290.0263062, 290.0109863, 289.9749146, 290.0564270, 290.0256958, 290.0287476, 289.9989929, 289.9903870, 289.9916687, 269.7991028, 269.8843994, 83.32953644, 83.02037811, 277.6004028, 277.6132202, 278.1816101, 276.3036804, 277.1758728, 276.0343018, 275.1875305, 268.9869995, 265.8118591, 267.1863403, 267.2864990, 82.63111115, 82.84194183, 125.8462448, 125.6905518, 186.2002563, 6.632284641, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000
  • Electronics_Redundancy_Vector: 22405973, 1048
  • Electronics_Configuration_Change: 0, 0
  • Reflective_LUT_Serial_Number_and_Date_of_Last_Change: R557 2019:08:22:18:00
  • Emissive_LUT_Serial_Number_and_Date_of_Last_Change: E549 2019:08:22:18:00
  • QA_LUT_Serial_Number_and_Date_of_Last_Change: Q545 2019:08:22:18:00
  • Focal_Plane_Set_Point_State: 1
  • Doors_and_Screens_Configuration: -32
  • Reflective_Bands_With_Bad_Data: 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0
  • Emissive_Bands_With_Bad_Data: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1
  • Noise_in_Black_Body_Thermistors: 2, 3, 1, 3, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 3
  • Noise_in_Average_BB_Temperature: 2
  • Noise_in_LWIR_FPA_Temperature: 210
  • Noise_in_MWIR_FPA_Temperature: 13
  • Noise_in_Scan_Mirror_Thermistor__1: 62
  • Noise_in_Scan_Mirror_Thermistor__2: 2
  • Noise_in_Scan_Mirror_Thermistor_Average: 10
  • Noise_in_Instrument_Temperature: 1
  • Noise_in_Cavity_Temperature: 0
  • Noise_in_Temperature_of_NIR_FPA: 0
  • Noise_in_Temperature_of_Vis_FPA: 0
  • Dead_Detector_List: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0
  • Noisy_Detector_List: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1
  • Dead_Subframe_List: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
  • Noisy_Subframe_List: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
  • Detector_Quality_Flag: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 64, 68, 70, 68, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 69, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 65, 65, 65, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 66, 65, 65, 65
  • Detector_Quality_Flag2: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
  • Earth_Sun_Distance: 1.008395672
  • Solar_Irradiance_on_RSB_Detectors_over_pi: 511.4599915, 511.4599915, 511.4599915, 511.4599915, 511.4599915, 511.4599915, 511.4599915, 511.5880127, 511.6199951, 511.5880127, 511.5880127, 511.5880127, 511.5559998, 511.5559998, 511.5559998, 511.4920044, 511.4920044, 511.5559998, 511.5880127, 511.5880127, 511.5880127, 511.6199951, 511.6199951, 511.6199951, 511.6199951, 511.6199951, 511.5559998, 511.4920044, 511.4599915, 511.3649902, 511.3009949, 511.2059937, 511.1099854, 510.9830017, 510.8240051, 510.3779907, 509.6140137, 509.6140137, 509.6140137, 509.6140137, 315.7630005, 315.7630005, 315.7630005, 315.7630005, 315.7630005, 315.7630005, 315.7630005, 315.7950134, 315.7950134, 315.7950134, 315.7950134, 315.7950134, 315.7950134, 315.7630005, 315.7950134, 315.7950134, 315.7950134, 315.7950134, 315.7950134, 315.7950134, 315.7950134, 315.7950134, 315.7950134, 315.7950134, 315.7950134, 315.7950134, 315.7630005, 315.7630005, 315.7630005, 315.7319946, 315.7319946, 315.7000122, 315.7630005, 315.7950134, 315.8590088, 315.9540100, 316.0820007, 316.2730103, 316.2730103, 316.2730103, 664.5989990, 664.5989990, 664.5989990, 664.5989990, 664.6309814, 664.6309814, 664.6309814, 664.6309814, 664.6630249, 664.6630249, 664.6309814, 664.6309814, 664.5989990, 664.6630249, 664.5989990, 664.5989990, 664.5670166, 664.5670166, 664.5670166, 664.5670166, 593.9340210, 593.9340210, 593.9340210, 593.9340210, 593.9660034, 593.9340210, 593.9340210, 593.9340210, 593.9340210, 593.9340210, 593.9340210, 593.9340210, 593.9340210, 593.9340210, 593.9340210, 593.9340210, 593.9660034, 593.9979858, 593.9979858, 593.9979858, 150.9739990, 150.9739990, 150.9739990, 150.9739990, 150.9739990, 150.9739990, 151.0059967, 151.0059967, 151.0059967, 151.0059967, 151.0059967, 151.0059967, 151.0059967, 150.9739990, 151.0059967, 151.0059967, 150.9739990, 150.9739990, 150.9739990, 150.9739990, 76.45800018, 76.45800018, 76.45800018, 76.45800018, 76.45800018, 76.45800018, 76.45800018, 76.45800018, 76.48989868, 76.48989868, 76.48989868, 76.48989868, 76.48989868, 76.48989868, 76.45800018, 76.45800018, 76.45800018, 76.45800018, 76.45800018, 76.45800018, 28.77519989, 28.77519989, 28.77519989, 28.77519989, 28.74340057, 28.74340057, 28.74340057, 28.74340057, 28.74340057, 28.77519989, 28.74340057, 28.74340057, 28.74340057, 28.74340057, 28.74340057, 28.74340057, 28.74340057, 28.74340057, 28.74340057, 28.74340057, 555.2280273, 555.2280273, 555.1640015, 555.1010132, 555.1640015, 555.3229980, 555.6420288, 556.1510010, 556.7559814, 557.1380005, 606.0939941, 606.0939941, 606.0939941, 606.0300293, 605.9349976, 605.9030151, 605.9349976, 606.0300293, 605.9030151, 605.8709717, 630.5720215, 630.5720215, 630.5720215, 630.5720215, 630.5720215, 630.5720215, 630.6040039, 630.5399780, 630.5399780, 630.4130249, 599.7280273, 599.7280273, 599.7280273, 599.7589722, 599.7589722, 599.7589722, 599.7589722, 599.7589722, 599.7910156, 599.7910156, 602.2420044, 602.2420044, 602.3060303, 602.3060303, 602.3060303, 602.3060303, 602.3060303, 602.3380127, 602.4010010, 602.4329834, 492.8070068, 492.8070068, 492.7120056, 492.6799927, 492.6480103, 492.6480103, 492.7120056, 492.8389893, 493.0939941, 493.0620117, 492.8070068, 492.8070068, 492.7120056, 492.6799927, 492.6480103, 492.6480103, 492.7120056, 492.8389893, 493.0939941, 493.0620117, 480.0750122, 480.0750122, 480.0750122, 480.0429993, 480.0429993, 480.0429993, 480.0429993, 480.0429993, 480.0429993, 480.0750122, 480.0750122, 480.0750122, 480.0750122, 480.0429993, 480.0429993, 480.0429993, 480.0429993, 480.0429993, 480.0429993, 480.0750122, 412.0840149, 412.0840149, 412.1159973, 412.1789856, 412.1789856, 412.1789856, 412.2109985, 412.1480103, 412.1480103, 412.1480103, 309.6839905, 309.6839905, 309.6839905, 309.7160034, 309.6839905, 309.7160034, 309.7160034, 309.7160034, 309.7470093, 309.8110046, 297.5559998, 297.5559998, 297.5559998, 297.5559998, 297.5559998, 297.5559998, 297.5559998, 297.5559998, 297.5559998, 297.5559998, 278.1069946, 278.1069946, 278.1069946, 278.1069946, 278.1069946, 278.1069946, 278.1069946, 278.1069946, 278.1069946, 278.1069946, 277.9479980, 277.9479980, 277.9479980, 277.9479980, 277.9479980, 277.9479980, 277.9479980, 277.9479980, 277.9479980, 277.9479980, 116.1510010, 116.1510010, 116.1510010, 116.1510010, 116.1510010, 116.1829987, 116.1829987, 116.1829987, 116.1829987, 116.1829987
  • identifier_product_doi: 10.5067/MODIS/MOD021KM.061
  • identifier_product_doi_authority: http://dx.doi.org
  • UW_DESTRIPE_LWIR: $Id: hdf_destripe_new.f90,v 1.8 2004/06/24 14:25:27 gumley Exp $
  • UW_DESTRIPE_CONFIG: # Terra MODIS destriping configuration $Id: destripe_config_terra.dat,v 1.3 2004/05/19 20:26:21 gumley Exp $
 • CoreMetadata
   • INVENTORYMETADATA
    • GROUPTYPE: MASTERGROUP
     • ECSDATAGRANULE
       • REPROCESSINGPLANNED
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "further update is anticipated"
       • REPROCESSINGACTUAL
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "processed once"
       • LOCALGRANULEID
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "MODARNSS.Bac_Lieu.A2019248.0300.061.2019248134807.hdf"
       • DAYNIGHTFLAG
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "Day"
       • PRODUCTIONDATETIME
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "2019-09-05T13:18:50.000Z"
     • MEASUREDPARAMETER
       • MEASUREDPARAMETERCONTAINER
        • CLASS: "1", "2"
         • PARAMETERNAME
          • CLASS: "1", "2"
          • NUM_VAL: 1, 1
          • VALUE: "EV_1KM_RefSB", "EV_1KM_Emissive"
         • QAFLAGS
          • CLASS: "1", "2"
           • AUTOMATICQUALITYFLAG
            • NUM_VAL: 1, 1
            • CLASS: "1", "2"
            • VALUE: "Suspect", "Suspect"
           • AUTOMATICQUALITYFLAGEXPLANATION
            • NUM_VAL: 1, 1
            • CLASS: "1", "2"
            • VALUE: "not being investigated", "not being investigated"
           • SCIENCEQUALITYFLAG
            • NUM_VAL: 1, 1
            • VALUE: "Not Investigated", "Not Investigated"
            • CLASS: "1", "2"
         • QASTATS
          • CLASS: "1", "2"
           • QAPERCENTINTERPOLATEDDATA
            • NUM_VAL: 1, 1
            • CLASS: "1", "2"
            • VALUE: 0, 0
           • QAPERCENTMISSINGDATA
            • NUM_VAL: 1, 1
            • CLASS: "1", "2"
            • VALUE: 0, 0
           • QAPERCENTOUTOFBOUNDSDATA
            • NUM_VAL: 1, 1
            • CLASS: "1", "2"
            • VALUE: 26, 0
     • ORBITCALCULATEDSPATIALDOMAIN
       • ORBITCALCULATEDSPATIALDOMAINCONTAINER
        • CLASS: "1"
         • ORBITNUMBER
          • CLASS: "1"
          • NUM_VAL: 1
          • VALUE: 104861
         • EQUATORCROSSINGLONGITUDE
          • CLASS: "1"
          • NUM_VAL: 1
          • VALUE: 111.693774856174
         • EQUATORCROSSINGTIME
          • CLASS: "1"
          • NUM_VAL: 1
          • VALUE: "03:03:23.765866"
         • EQUATORCROSSINGDATE
          • CLASS: "1"
          • NUM_VAL: 1
          • VALUE: "2019-09-05"
     • COLLECTIONDESCRIPTIONCLASS
       • SHORTNAME
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "MODARNSS"
       • VERSIONID
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: 61
     • INPUTGRANULE
       • INPUTPOINTER
        • NUM_VAL: 10
        • VALUE: "MOD01.A2019248.0255.061.2019248120503.hdf", "MOD01.A2019248.0300.061.2019248120500.hdf", "MOD01.A2019248.0305.061.2019248120502.hdf", "MOD02_Reflective_LUTs.hdf.V6.2.2.31", "MOD02_Emissive_LUTs.hdf.V6.2.2.31", "MOD02_QA_LUTs.hdf.V6.2.2.31"
     • SPATIALDOMAINCONTAINER
       • HORIZONTALSPATIALDOMAINCONTAINER
         • GPOLYGON
           • GPOLYGONCONTAINER
            • CLASS: "1"
             • GRING
              • CLASS: "1"
               • EXCLUSIONGRINGFLAG
                • NUM_VAL: 1
                • CLASS: "1"
                • VALUE: "N"
             • GRINGPOINT
              • CLASS: "1"
               • GRINGPOINTLONGITUDE
                • NUM_VAL: 4
                • CLASS: "1"
                • VALUE: 103.590712552289, 124.803518558041, 120.898046600276, 100.049238775171
               • GRINGPOINTLATITUDE
                • NUM_VAL: 4
                • CLASS: "1"
                • VALUE: 13.7248441532849, 10.619417469959, -7.27538093229733, -4.24429654733365
               • GRINGPOINTSEQUENCENO
                • NUM_VAL: 4
                • CLASS: "1"
                • VALUE: 1, 2, 3, 4
     • RANGEDATETIME
       • RANGEBEGINNINGTIME
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "03:00:00.000000"
       • RANGEENDINGTIME
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "03:05:00.000000"
       • RANGEBEGINNINGDATE
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "2019-09-05"
       • RANGEENDINGDATE
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "2019-09-05"
     • PGEVERSIONCLASS
       • PGEVERSION
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "6.2.2"
     • ANCILLARYINPUTGRANULE
       • ANCILLARYINPUTGRANULECONTAINER
        • CLASS: "1"
         • ANCILLARYINPUTTYPE
          • CLASS: "1"
          • NUM_VAL: 1
          • VALUE: "Geolocation"
         • ANCILLARYINPUTPOINTER
          • CLASS: "1"
          • NUM_VAL: 1
          • VALUE: "MOD03.A2019248.0300.061.2019248120605.hdf"
     • ASSOCIATEDPLATFORMINSTRUMENTSENSOR
       • ASSOCIATEDPLATFORMINSTRUMENTSENSORCONTAINER
        • CLASS: "1"
         • ASSOCIATEDSENSORSHORTNAME
          • CLASS: "1"
          • NUM_VAL: 1
          • VALUE: "MODIS"
         • ASSOCIATEDPLATFORMSHORTNAME
          • CLASS: "1"
          • NUM_VAL: 1
          • VALUE: "Terra"
         • ASSOCIATEDINSTRUMENTSHORTNAME
          • CLASS: "1"
          • NUM_VAL: 1
          • VALUE: "MODIS"
     • ADDITIONALATTRIBUTES
       • ADDITIONALATTRIBUTESCONTAINER
        • CLASS: "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13"
         • ADDITIONALATTRIBUTENAME
          • CLASS: "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13"
          • NUM_VAL: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
          • VALUE: "AveragedBlackBodyTemperature", "AveragedMirrorTemperature", "AveragedFocalPlane1Temperature", "AveragedFocalPlane2Temperature", "AveragedFocalPlane3Temperature", "AveragedFocalPlane4Temperature", "CalibrationQuality", "MissionPhase", "NadirPointing", "identifier_product_doi", "identifier_product_doi_authority", "TileID", "SiteID"
         • INFORMATIONCONTENT
          • CLASS: "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13"
           • PARAMETERVALUE
            • NUM_VAL: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
            • CLASS: "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13"
            • VALUE: " 290.02", " 277.61", " 269.80", " 269.88", " 83.33", " 83.02", "marginal", "EXECUTION", "Y", "10.5067/MODIS/MOD021KM.061", "http://dx.doi.org", "ATBac_Li", "Bac_Lieu"
 • ArchiveMetadata
   • ARCHIVEDMETADATA
    • GROUPTYPE: MASTERGROUP
     • BOUNDINGRECTANGLE
       • NORTHBOUNDINGCOORDINATE
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: 13.6928620368223
       • SOUTHBOUNDINGCOORDINATE
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: -7.27075014544818
       • EASTBOUNDINGCOORDINATE
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: 124.796326097114
       • WESTBOUNDINGCOORDINATE
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: 100.057251476533
     • ALGORITHMPACKAGE
       • ALGORITHMPACKAGEACCEPTANCEDATE
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "1999-12-14"
       • ALGORITHMPACKAGEMATURITYCODE
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "OPERATIONAL"
       • ALGORITHMPACKAGENAME
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "MODIS Level 1B Algorithm Package"
       • ALGORITHMPACKAGEVERSION
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "6.2.2.31_Terra"
     • PROJECT
       • INSTRUMENTNAME
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "Moderate Resolution Imaging SpectroRadiometer"
       • PROCESSINGCENTER
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "MODAPS"
     • DESCRREVISION
      • NUM_VAL: 1
      • VALUE: "6.1"
     • PRODUCTIONHISTORY
      • NUM_VAL: 1
      • VALUE: "PGE90:6.0.10;PGE02:6.2.2.31;PGE01:6.1.4"
     • LONGNAME
      • NUM_VAL: 1
      • VALUE: "MODIS/Terra Calibrated Radiances 5-Min L1B Swath 1km"
     • PROCESSINGENVIRONMENT
      • NUM_VAL: 1
      • VALUE: "Linux minion7035 3.10.0-957.21.3.el7.x86_64 "


[ Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B = 0..1 ] [ _40_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B = 0..319 ] [ _4_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B = 0..299 ] [ Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B = 0..4 ] [ _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B = 0..159 ] [ _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B = 0..149 ] [ Band_1KM_RefSB_MODIS_SWATH_Type_L1B = 0..14 ] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO = 0..79 ] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO = 0..74 ] [ Band_1KM_Emissive_MODIS_SWATH_Type_L1B = 0..15 ] [ Byte_Segment_mod35 = 0..5 ] [ QA_Dimension_mod35 = 0..9 ] [ nscans_20_MODIS_Swath_Type_GEO = 0..159 ] [ mframes_2_MODIS_Swath_Type_GEO = 0..149 ] [ nscans = 0..7 ]


EV_250_RefSB[ Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..1] [ _40_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..319] [ _4_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..299] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: Earth View 250M Reflective Solar Bands Scaled Integers
  • units: none
  • valid_range: 0, 32767
  • _FillValue: 65535
  • band_names: 1,2
  • radiance_scales: 0.02923190221, 0.01088251639
  • radiance_offsets: -0.000000000, -0.000000000
  • radiance_units: Watts/m^2/micrometer/steradian
  • reflectance_scales: 5.814031101e-05, 3.503805056e-05
  • reflectance_offsets: -0.000000000, -0.000000000
  • reflectance_units: none
  • corrected_counts_scales: 0.1249732971, 0.1249732971
  • corrected_counts_offsets: -0.000000000, -0.000000000
  • corrected_counts_units: counts
  • coordinates: Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B _40_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B _4_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B
EV_250_RefSB_Uncert_Indexes[ Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..1] [ _40_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..319] [ _4_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..299] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: Earth View 250M Reflective Solar Bands Uncertainty Indexes
  • units: none
  • valid_range: 0, 15
  • _FillValue: 255
  • specified_uncertainty: 1.500000000, 1.500000000
  • scaling_factor: 7.000000000, 7.000000000
  • uncertainty_units: percent
  • coordinates: Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B _40_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B _4_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B
EV_500_RefSB[ Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..4] [ _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..159] [ _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..149] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: Earth View 500M Reflective Solar Bands Scaled Integers
  • units: none
  • valid_range: 0, 32767
  • _FillValue: 65535
  • band_names: 3,4,5,6,7
  • radiance_scales: 0.04028436914, 0.03112559021, 0.006118285004, 0.002744475380, 0.0009153741994
  • radiance_offsets: -0.000000000, -0.000000000, -0.000000000, -0.000000000, -0.000000000
  • radiance_units: Watts/m^2/micrometer/steradian
  • reflectance_scales: 6.163543003e-05, 5.328831685e-05, 4.120481390e-05, 3.649589053e-05, 3.237444253e-05
  • reflectance_offsets: -0.000000000, -0.000000000, -0.000000000, -0.000000000, -0.000000000
  • reflectance_units: none
  • corrected_counts_scales: 0.1249732971, 0.1249732971, 0.1249732971, 0.1249732971, 0.1249732971
  • corrected_counts_offsets: -0.000000000, -0.000000000, -0.000000000, -0.000000000, -0.000000000
  • corrected_counts_units: counts
  • coordinates: Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B
EV_500_RefSB_Uncert_Indexes[ Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..4] [ _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..159] [ _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..149] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: Earth View 500M Reflective Solar Bands Uncertainty Indexes
  • units: none
  • valid_range: 0, 15
  • _FillValue: 255
  • specified_uncertainty: 1.500000000, 1.500000000, 1.500000000, 1.500000000, 1.500000000
  • scaling_factor: 7.000000000, 7.000000000, 5.000000000, 5.000000000, 5.000000000
  • uncertainty_units: percent
  • coordinates: Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B
EV_250_Aggr500_RefSB[ Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..1] [ _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..159] [ _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..149] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: Earth View 250M Aggregated 500M Reflective Solar Bands Scaled Integers
  • units: none
  • valid_range: 0, 32767
  • _FillValue: 65535
  • band_names: 1,2
  • radiance_scales: 0.02923190221, 0.01088251639
  • radiance_offsets: -0.000000000, -0.000000000
  • radiance_units: Watts/m^2/micrometer/steradian
  • reflectance_scales: 5.814031101e-05, 3.503805056e-05
  • reflectance_offsets: -0.000000000, -0.000000000
  • reflectance_units: none
  • corrected_counts_scales: 0.1249732971, 0.1249732971
  • corrected_counts_offsets: -0.000000000, -0.000000000
  • corrected_counts_units: counts
  • coordinates: Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B
EV_250_Aggr500_RefSB_Uncert_Indexes[ Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..1] [ _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..159] [ _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..149] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: Earth View 250M Aggregated 500M Reflective Solar Bands Uncertainty Indexes
  • units: none
  • valid_range: 0, 15
  • _FillValue: 255
  • specified_uncertainty: 1.500000000, 1.500000000
  • scaling_factor: 7.000000000, 7.000000000
  • uncertainty_units: percent
  • coordinates: Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B
EV_250_Aggr500_RefSB_Samples_Used[ Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..1] [ _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..159] [ _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..149] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: Earth View 250M Aggregated 500M Reflective Solar Bands Number of Samples Used in Aggregation
  • units: none
  • valid_range: 0, 6
  • _FillValue: -1
  • coordinates: Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B
EV_1KM_RefSB[ Band_1KM_RefSB_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..14] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: Earth View 1KM Reflective Solar Bands Scaled Integers
  • units: none
  • valid_range: 0, 32767
  • _FillValue: 65535
  • band_names: 8,9,10,11,12,13lo,13hi,14lo,14hi,15,16,17,18,19,26
  • radiance_scales: 0.01440480072, 0.009889780544, 0.006831181701, 0.004207324237, 0.004222629126, 0.001151237055, 0.0008489159518, 0.001555008581, 0.0008548888727, 0.001064433483, 0.0009408612386, 0.008215013891, 0.009074034169, 0.007585491519, 0.003384920303
  • radiance_offsets: 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985
  • radiance_units: Watts/m^2/micrometer/steradian
  • reflectance_scales: 2.635948476e-05, 1.659525515e-05, 1.101631187e-05, 7.133344752e-06, 7.128835477e-06, 2.375500799e-06, 1.751681339e-06, 3.293843747e-06, 1.810839080e-06, 2.626199375e-06, 3.089044185e-06, 2.807382589e-05, 3.317802111e-05, 2.775122084e-05, 2.962972576e-05
  • reflectance_offsets: 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985
  • reflectance_units: none
  • corrected_counts_scales: 0.1261940300, 0.1261940300, 0.1261940300, 0.1261940300, 0.1261940300, 0.1261940300, 0.1261940300, 0.1261940300, 0.1261940300, 0.1261940300, 0.1261940300, 0.1261940300, 0.1261940300, 0.1261940300, 0.1261940300
  • corrected_counts_offsets: 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985, 316.9721985
  • corrected_counts_units: counts
  • coordinates: Band_1KM_RefSB_MODIS_SWATH_Type_L1B Latitude Longitude
EV_1KM_RefSB_Uncert_Indexes[ Band_1KM_RefSB_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..14] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: Earth View 1KM Reflective Solar Bands Uncertainty Indexes
  • units: none
  • valid_range: 0, 15
  • _FillValue: 255
  • specified_uncertainty: 1.500000000, 1.500000000, 1.500000000, 1.500000000, 1.500000000, 1.500000000, 1.500000000, 1.500000000, 1.500000000, 1.500000000, 1.500000000, 1.500000000, 1.500000000, 1.500000000, 1.500000000
  • scaling_factor: 7.000000000, 7.000000000, 7.000000000, 7.000000000, 7.000000000, 7.000000000, 7.000000000, 7.000000000, 7.000000000, 7.000000000, 7.000000000, 7.000000000, 7.000000000, 7.000000000, 5.000000000
  • uncertainty_units: percent
  • coordinates: Band_1KM_RefSB_MODIS_SWATH_Type_L1B Latitude Longitude
EV_1KM_Emissive[ Band_1KM_Emissive_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..15] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: Earth View 1KM Emissive Bands Scaled Integers
  • units: none
  • valid_range: 0, 32767
  • _FillValue: 65535
  • band_names: 20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36
  • radiance_scales: 6.262398529e-05, 0.003149510128, 6.921597378e-05, 7.910397835e-05, 3.155614104e-05, 5.639820665e-05, 0.0001175572979, 0.0001924497337, 0.0005324869417, 0.0004063234373, 0.0008400219958, 0.0007296975818, 0.0002622638713, 0.0002006958239, 0.0001767082722, 0.0001183385684
  • radiance_offsets: 2730.583496, 2730.583496, 2730.583496, 2730.583496, 1077.444824, 1560.333374, 2730.583252, 2317.488281, 2730.583496, 1560.333252, 1577.339722, 1658.221313, 2501.297607, 2501.297607, 2501.297852, 2501.297852
  • radiance_units: Watts/m^2/micrometer/steradian
  • coordinates: Band_1KM_Emissive_MODIS_SWATH_Type_L1B Latitude Longitude
EV_1KM_Emissive_Uncert_Indexes[ Band_1KM_Emissive_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..15] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: Earth View 1KM Emissive Bands Uncertainty Indexes
  • units: none
  • valid_range: 0, 15
  • _FillValue: 255
  • specified_uncertainty: 0.5625000000, 2.500000000, 0.5000000000, 0.5000000000, 0.5000000000, 0.5000000000, 0.5000000000, 0.5000000000, 0.5000000000, 0.5000000000, 0.3750000000, 0.3750000000, 0.5000000000, 0.5000000000, 0.5000000000, 0.5000000000
  • scaling_factor: 5.000000000, 4.000000000, 4.000000000, 4.000000000, 4.000000000, 4.000000000, 4.000000000, 4.000000000, 4.000000000, 4.000000000, 4.000000000, 4.000000000, 4.000000000, 4.000000000, 4.000000000, 4.000000000
  • uncertainty_units: percent
  • coordinates: Band_1KM_Emissive_MODIS_SWATH_Type_L1B Latitude Longitude
EV_250_Aggr1km_RefSB[ Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..1] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: Earth View 250M Aggregated 1km Reflective Solar Bands Scaled Integers
  • units: none
  • valid_range: 0, 32767
  • _FillValue: 65535
  • band_names: 1,2
  • radiance_scales: 0.02923190221, 0.01088251639
  • radiance_offsets: -0.000000000, -0.000000000
  • radiance_units: Watts/m^2/micrometer/steradian
  • reflectance_scales: 5.814031101e-05, 3.503805056e-05
  • reflectance_offsets: -0.000000000, -0.000000000
  • reflectance_units: none
  • corrected_counts_scales: 0.1249732971, 0.1249732971
  • corrected_counts_offsets: -0.000000000, -0.000000000
  • corrected_counts_units: counts
  • coordinates: Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B Latitude Longitude
EV_250_Aggr1km_RefSB_Uncert_Indexes[ Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..1] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: Earth View 250M Aggregated 1km Reflective Solar Bands Uncertainty Indexes
  • units: none
  • valid_range: 0, 15
  • _FillValue: 255
  • specified_uncertainty: 1.500000000, 1.500000000
  • scaling_factor: 7.000000000, 7.000000000
  • uncertainty_units: percent
  • coordinates: Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B Latitude Longitude
EV_250_Aggr1km_RefSB_Samples_Used[ Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..1] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: Earth View 250M Aggregated 1km Reflective Solar Bands Number of Samples Used in Aggregation
  • units: none
  • valid_range: 0, 28
  • _FillValue: -1
  • coordinates: Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B Latitude Longitude
EV_500_Aggr1km_RefSB[ Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..4] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: Earth View 500M Aggregated 1km Reflective Solar Bands Scaled Integers
  • units: none
  • valid_range: 0, 32767
  • _FillValue: 65535
  • band_names: 3,4,5,6,7
  • radiance_scales: 0.04028436914, 0.03112559021, 0.006118285004, 0.002744475380, 0.0009153741994
  • radiance_offsets: -0.000000000, -0.000000000, -0.000000000, -0.000000000, -0.000000000
  • radiance_units: Watts/m^2/micrometer/steradian
  • reflectance_scales: 6.163543003e-05, 5.328831685e-05, 4.120481390e-05, 3.649589053e-05, 3.237444253e-05
  • reflectance_offsets: -0.000000000, -0.000000000, -0.000000000, -0.000000000, -0.000000000
  • reflectance_units: none
  • corrected_counts_scales: 0.1249732971, 0.1249732971, 0.1249732971, 0.1249732971, 0.1249732971
  • corrected_counts_offsets: -0.000000000, -0.000000000, -0.000000000, -0.000000000, -0.000000000
  • corrected_counts_units: counts
  • coordinates: Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B Latitude Longitude
EV_500_Aggr1km_RefSB_Uncert_Indexes[ Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..4] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: Earth View 500M Aggregated 1km Reflective Solar Bands Uncertainty Indexes
  • units: none
  • valid_range: 0, 15
  • _FillValue: 255
  • specified_uncertainty: 1.500000000, 1.500000000, 1.500000000, 1.500000000, 1.500000000
  • scaling_factor: 7.000000000, 7.000000000, 5.000000000, 5.000000000, 5.000000000
  • uncertainty_units: percent
  • coordinates: Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B Latitude Longitude
EV_500_Aggr1km_RefSB_Samples_Used[ Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..4] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: Earth View 500M Aggregated 1km Reflective Solar Bands Number of Samples Used in Aggregation
  • units: none
  • valid_range: 0, 6
  • _FillValue: -1
  • coordinates: Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B Latitude Longitude
EV_Band26[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: Earth View Band 26 Scaled Integers
  • units: none
  • valid_range: 0, 32767
  • _FillValue: 65535
  • radiance_scales: 0.003384920303
  • radiance_offsets: 316.9721985
  • radiance_units: Watts/m^2/micrometer/steradian
  • reflectance_scales: 2.962972576e-05
  • reflectance_offsets: 316.9721985
  • reflectance_units: none
  • corrected_counts_scales: 0.1261940300
  • corrected_counts_offsets: 316.9721985
  • corrected_counts_units: counts
  • coordinates: Latitude Longitude
EV_Band26_Uncert_Indexes[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: Earth View Band 26 Uncertainty Indexes
  • units: none
  • valid_range: 0, 15
  • _FillValue: 255
  • specified_uncertainty: 1.500000000
  • scaling_factor: 5.000000000
  • uncertainty_units: percent
  • coordinates: Latitude Longitude
Cloud_Mask[ Byte_Segment_mod35= 0 ..5] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Int32)
 • attributes
  • valid_range: 0, -1
  • _FillValue: 0
  • long_name: MODIS Cloud Mask and Spectral Test Results
  • units: none
  • scale_factor: 1.0000000000000000
  • add_offset: 0.0000000000000000
  • Parameter_Type: Output
  • Cell_Along_Swath_Sampling: 1, 2030, 1
  • Cell_Across_Swath_Sampling: 1, 1354, 1
  • Geolocation_Pointer: External MODIS geolocation product
  • description: \\n Bit fields within each byte are numbered from the left: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. The left-most bit (bit 7) is the most significant bit. The right-most bit (bit 0) is the least significant bit. bit field Description Key --------- ----------- --- 0 Cloud Mask Flag 0 = Not determined 1 = Determined 2, 1 Unobstructed FOV Quality Flag 00 = Cloudy 01 = Uncertain 10 = Probably Clear 11 = Confident Clear PROCESSING PATH --------------- 3 Day or Night Path 0 = Night / 1 = Day 4 Sunglint Path 0 = Yes / 1 = No 5 Snow/Ice Background Path 0 = Yes / 1 = No 7, 6 Land or Water Path 00 = Water 01 = Coastal 10 = Desert 11 = Land ____ END BYTE 1 ______________ ___________________________________________ bit field Description Key --------- ----------- --- 1-KM FLAGS ---------------------- 0 Non- cloud obstruction Flag 0 = Yes / 1 = No 1 Thin Cirrus Detected (Solar) 0 = Yes / 1 = No 2 Snow cover from ancillary map 0 = Yes / 1 = No 3 Thin Cirrus Detected (Infrared) 0 = Yes / 1 = No 4 Cloud Adjacency (cloudy, probably 0 = Yes / 1 = No cloudy plus 1-pixel adjacent) 5 Cloud Flag - IR Threshold 0 = Yes / 1 = No 6 High Cloud Flag - CO2 Test 0 = Yes / 1 = No 7 High Cloud Flag - 6.7 micron Test 0 = Yes / 1 = No ____ END BYTE 2 ______________ ___________________________________________ bit field Description Key --------- ----------- --- 0 High Cloud Flag - 1.38 micron Test 0 = Yes / 1 = No 1 High Cloud Flag - 3.9- 12 micron Test 0 = Yes / 1 = No 2 Cloud Flag - IR Temperature 0 = Yes / 1 = No Difference 3 Cloud Flag - 3.9- 11 micron Test 0 = Yes / 1 = No 4 Cloud Flag - Visible Reflectance Test 0 = Yes / 1 = No 5 Cloud Flag - Visible/NIR Reflectance 0 = Yes / 1 = No Ratio Test 6 Cloud Flag - NDVI Clear Sky Restoral 0 = Yes / 1 = No Test 7 Cloud Flag - Night Land and Polar 0 = Yes / 1 = No 7.3-11 micron Test ____ END BYTE 3 ______________ ___________________________________________ bit field Description Key --------- ----------- --- 0 Cloud Flag - Ocean 8.6- 11 micron Test 0 = Yes / 1 = No 1 Cloud Flag - Clear Sky Restoral Test 0 = Yes / 1 = No Spatial Consistency 2 Cloud Flag - Clear Sky Restoral Test 0 = Yes / 1 = No Polar Night, Land, Sun-glint 3 Cloud Flag - Surface Temperature Test 0 = Yes / 1 = No 4 Suspended Dust Flag 0 = Yes / 1 = No 5 Cloud Flag - Night Ocean 8.6- 7.3 micron 0 = Yes / 1 = No Test 6 Cloud Flag - Night Ocean 11 micon 0 = Yes / 1 = No Spatial Variability Test 7 Cloud Flag - Night Ocean Low Emissivity 0 = Yes / 1 = No Low Cloud 3.9-11 micron Test ____ END BYTE 4 ______________ ___________________________________________ bit field Description Key --------- ----------- --- 250-m Cloud Flag - Visible Tests -------------------------------- 0 Element(1,1) 0 = Yes / 1 = No 1 Element(1,2) 0 = Yes / 1 = No 2 Element(1,3) 0 = Yes / 1 = No 3 Element(1,4) 0 = Yes / 1 = No 4 Element(2,1) 0 = Yes / 1 = No 5 Element(2,2) 0 = Yes / 1 = No 6 Element(2,3) 0 = Yes / 1 = No 7 Element(2,4) 0 = Yes / 1 = No ____ END BYTE 5 ______________ ___________________________________________ bit field Description Key ---------- ----------- --- 0 Element(3,1) 0 = Yes / 1 = No 1 Element(3,2) 0 = Yes / 1 = No 2 Element(3,3) 0 = Yes / 1 = No 3 Element(3,4) 0 = Yes / 1 = No 4 Element(4,1) 0 = Yes / 1 = No 5 Element(4,2) 0 = Yes / 1 = No 6 Element(4,3) 0 = Yes / 1 = No 7 Element(4,4) 0 = Yes / 1 = No ____ END BYTE 6 ______________ ___________________________________________
  • coordinates: Byte_Segment_mod35 Latitude Longitude
Quality_Assurance[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] [ QA_Dimension_mod35= 0 ..9] (Type is Int32)
 • attributes
  • valid_range: 0, -1
  • _FillValue: 0
  • long_name: Quality Assurance for Cloud Mask
  • units: none
  • scale_factor: 1.0000000000000000
  • add_offset: 0.0000000000000000
  • Parameter_Type: Output
  • Cell_Along_Swath_Sampling: 1, 2030, 1
  • Cell_Across_Swath_Sampling: 1, 1354, 1
  • Geolocation_Pointer: External MODIS geolocation product
  • description: \\n Product Run Time QA Flags QA Flag Name Number of Bits Bit Value Description ------------------------------------------------------------- Cloud Mask QA 1 0 not useful (1km) 1 useful Cloud Mask 3 0-7 8 confidence levels Confidence QA (1km) Spares 4 -------- ( 1 byte total ) -------------------------------- Optional run time QA flags - Individual test application QA Flag Name Number of Bits Bit Value Description ------------------------------------------------------------- NCO test 1 0 Not Applied 1 Applied Thin Cirrus 1 0 Not Applied test (Solar) 1 Applied Ancillary Snow Map 1 NA NA Thin Cirrus 1 0 Not Applied test(IR) 1 Applied Cloud Adjancency 1 0 Not Applied test(IR) 1 Applied IR Threshold 1 0 Not Applied test 1 Applied High Cloud 1 0 Not Applied Test (CO2) 1 Applied High Cloud 1 0 Not Applied Test (6.7) 1 Applied High Cloud 1 0 Not Applied Test (1.38) 1 Applied High Cloud 1 0 Not Applied Test (3.9-12um) 1 Applied IR Temperature 1 0 Not Applied Difference Tests 1 Applied 3.9-11um Test 1 0 Not Applied 1 Applied .68 Reflectance 1 0 Not Applied Test 1 Applied Visible Ratio 1 0 Not Applied Test 1 Applied NDVI Clear Sky 1 0 Not Applied Restoral Test 1 Applied 7.3-11 um Test 1 0 Not Applied 1 Applied 8.6-11 um Test 1 0 Not Applied 1 Applied Spatial Variability 1 0 Not Applied Clear Sky Restoral 1 Applied Test Clear Sky Restoral 1 0 Not Applied Tests 1 Applied Night Water 1 0 Not Applied Spatial Variability 1 Applied Suspended Dust Test 1 0 Not Applied 1 Applied Night Water 1 0 Not Applied 8.6-7.3 um Test 1 Applied Night Water 11 um 1 0 Not Applied Variability Test 1 Applied Night Water Low 1 0 Not Applied Emissivity Low 1 Applied Cloud Test 250 m Visible 1(16) 0 Not Applied Tests 1 Applied (16 times as (line1,element1),(line1, element2),... (line4,element4)) -------- ( 5 bytes total ) -------------------------------- Optional run time QA flags - data information flags QA Flag Name Number of Bits Bit Value Description ------------------------------------------------------------- Number of 2 0 None bands used to 1 1-7 generate 2 8-14 cloud mask 3 15-21 Number of 2 0 None spectral 1 1-3 tests used to 2 4-6 generate 3 7-9 cloud mask Spares 4 -------- ( 1 byte total ) -------------------------------- Optional run time QA flags - data resource flags QA Flag Name Number of Bits Bit Value Description ------------------------------------------------------------- Clear 2 0 MOD35 Radiance 1 Model forward calculation Origin 2 Other 3 Not used Surface 2 0 NCEP GDAS Temperature 1 DAO Over Land 2 MOD11 3 Other Surface 2 0 Reynolds blended Temperature 1 DAO Over Ocean 2 MOD28 3 Other Surface Winds 2 0 NCEP GDAS 1 DAO 2 Other 3 Not used Ecosystem Map 2 0 Loveland NA 1km 1 Olson Ecosystem 2 MOD12 3 Other Snow mask 2 0 MOD33 1 SSMI Product 2 Other 3 Not used Ice cover 2 0 MOD42 1 SSMI product 2 Other 3 Not used Land/Sea Mask 2 0 USGS 1 km 6 level 1 USGS 1 km binary 2 Other 3 Not used Digital 1 0 EOS DEM Elevation 1 Not used Model Precipitable 2 0 NCEP GDAS Water 1 DAO 2 MOD07 3 Other Spare 5 -------- ( 3 bytes total ) --------------------------------
  • coordinates: Latitude Longitude QA_Dimension_mod35
Latitude[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Float32)
 • attributes
  • long_name: Latitude
  • valid_range: -90.00000000, 90.00000000
  • _FillValue: -999.0000000
  • units: degrees_north
Longitude[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Float32)
 • attributes
  • long_name: Longitude
  • valid_range: -180.0000000, 180.0000000
  • _FillValue: -999.0000000
  • units: degrees_east
Scan_Offset[ nscans_20_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..159] [ mframes_2_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..149] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: Scan Offset
  • units: km IFOV
  • valid_range: -127, 127
  • _FillValue: -128
  • scale_factor: 0.0060000000000000001
  • coordinates: nscans_20_MODIS_Swath_Type_GEO mframes_2_MODIS_Swath_Type_GEO
Track_Offset[ nscans_20_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..159] [ mframes_2_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..149] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: Track Offset
  • units: km IFOV
  • valid_range: -127, 127
  • _FillValue: -128
  • scale_factor: 0.0060000000000000001
  • coordinates: nscans_20_MODIS_Swath_Type_GEO mframes_2_MODIS_Swath_Type_GEO
Height_Offset[ nscans_20_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..159] [ mframes_2_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..149] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: Height Offset
  • units: km
  • valid_range: -127, 127
  • _FillValue: -128
  • scale_factor: 0.0060000000000000001
  • coordinates: nscans_20_MODIS_Swath_Type_GEO mframes_2_MODIS_Swath_Type_GEO
Height[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Int16)
 • attributes
  • long_name: Height
  • units: meters
  • valid_range: -400, 10000
  • _FillValue: -32767
  • coordinates: Latitude Longitude
SensorZenith[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Int16)
 • attributes
  • long_name: SensorZenith
  • units: degrees
  • valid_range: 0, 18000
  • _FillValue: -32767
  • scale_factor: 0.010000000000000000
  • coordinates: Latitude Longitude
SensorAzimuth[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Int16)
 • attributes
  • long_name: SensorAzimuth
  • units: degrees
  • valid_range: -18000, 18000
  • _FillValue: -32767
  • scale_factor: 0.010000000000000000
  • coordinates: Latitude Longitude
Range[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: Range
  • units: meters
  • valid_range: 27000, 65535
  • _FillValue: 0
  • scale_factor: 25.000000000000000
  • coordinates: Latitude Longitude
SolarZenith[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Int16)
 • attributes
  • long_name: SolarZenith
  • units: degrees
  • valid_range: 0, 18000
  • _FillValue: -32767
  • scale_factor: 0.010000000000000000
  • coordinates: Latitude Longitude
SolarAzimuth[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Int16)
 • attributes
  • long_name: SolarAzimuth
  • units: degrees
  • valid_range: -18000, 18000
  • _FillValue: -32767
  • scale_factor: 0.010000000000000000
  • coordinates: Latitude Longitude
Land_SeaMask[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: Land/SeaMask
  • valid_range: 0, 7
  • _FillValue: 221
  • coordinates: Latitude Longitude
WaterPresent[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: WaterPresent
  • valid_range: 0, 8
  • _FillValue: 255
  • coordinates: Latitude Longitude
gflags[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: gflags
  • _FillValue: 255
  • coordinates: Latitude Longitude
Scan_number[ nscans= 0 ..7] (Type is Int16)
 • attributes
  • long_name: Scan number
  • _FillValue: 0
  • coordinates: nscans
EV_frames[ nscans= 0 ..7] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: EV frames
  • valid_range: 0, 1400
  • coordinates: nscans
SD_frames[ nscans= 0 ..7] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: SD frames
  • coordinates: nscans
SV_frames[ nscans= 0 ..7] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: SV frames
  • coordinates: nscans
EV_start_time[ nscans= 0 ..7] (Type is Float64)
 • attributes
  • long_name: EV start time
  • units: seconds
  • _FillValue: -2000000000.0000000
  • coordinates: nscans
SD_start_time[ nscans= 0 ..7] (Type is Float64)
 • attributes
  • long_name: SD start time
  • units: seconds
  • _FillValue: -2000000000.0000000
  • coordinates: nscans
SV_start_time[ nscans= 0 ..7] (Type is Float64)
 • attributes
  • long_name: SV start time
  • units: seconds
  • _FillValue: -2000000000.0000000
  • coordinates: nscans
EV_center_time[ nscans= 0 ..7] (Type is Float64)
 • attributes
  • long_name: EV center time
  • units: seconds
  • _FillValue: -2000000000.0000000
  • coordinates: nscans
Mirror_side[ nscans= 0 ..7] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: Mirror side
  • valid_range: 0, 1
  • _FillValue: 65535
  • coordinates: nscans
SD_Sun_zenith[ nscans= 0 ..7] (Type is Float32)
 • attributes
  • long_name: SD Sun zenith
  • units: radians
  • _FillValue: 9.969209968e+36
  • coordinates: nscans
SD_Sun_azimuth[ nscans= 0 ..7] (Type is Float32)
 • attributes
  • long_name: SD Sun azimuth
  • units: radians
  • _FillValue: 9.969209968e+36
  • coordinates: nscans
num_impulse[ nscans= 0 ..7] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: num_impulse
  • valid_range: 0, 25
  • coordinates: nscans
attitude_quality[ nscans= 0 ..7] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is UInt32)
 • attributes
  • long_name: attitude_quality
  • valid_range: 0, 20139
  • _FillValue: 4096
  • overall: 1
  • data_summary: 2
  • red_limit_low: 4
  • yellow_limit_low: 8
  • yellow_limit_high: 16
  • red_limit_high: 32
  • long_gap_follows: 64
  • short_gap_follows: 128
  • short_gap_precedes: 256
  • long_gap_precedes: 512
  • repaired_data_point: 1024
  • quality_flag_problem: 2048
  • interpolated_point: 16384
ephemeris_quality[ nscans= 0 ..7] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is UInt32)
 • attributes
  • long_name: ephemeris_quality
  • valid_range: 0, 18091
  • _FillValue: 4096
  • overall: 1
  • data_summary: 2
  • red_limit_low: 4
  • yellow_limit_low: 8
  • yellow_limit_high: 16
  • red_limit_high: 32
  • long_gap_follows: 64
  • short_gap_follows: 128
  • short_gap_precedes: 256
  • long_gap_precedes: 512
  • repaired_data_point: 1024
  • quality_flag_problem: 2048
  • interpolated_point: 16384
Ozone[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Float64)
 • attributes
  • long_name: Ozone
  • coordinates: Latitude Longitude
Water_vapor[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Float64)
 • attributes
  • long_name: Water_vapor
  • coordinates: Latitude Longitude
Sea_level_pressure[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Float64)
 • attributes
  • long_name: Sea_level_pressure
  • coordinates: Latitude Longitude
Temperature_2_meter[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Float64)
 • attributes
  • long_name: Temperature_2_meter
  • coordinates: Latitude Longitude
U_component_of_Wind[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Float64)
 • attributes
  • long_name: U-component of Wind
  • coordinates: Latitude Longitude
V_component_of_Wind[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..74] (Type is Float64)
 • attributes
  • long_name: V-component of Wind
  • coordinates: Latitude Longitude
_2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B[ _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..149] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: 2*Max_EV_frames:MODIS_SWATH_Type_L1B
  • units: level
_20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B[ _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..159] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: 20*nscans:MODIS_SWATH_Type_L1B
  • units: level
_4_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B[ _4_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..299] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: 4*Max_EV_frames:MODIS_SWATH_Type_L1B
  • units: level
_40_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B[ _40_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..319] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: 40*nscans:MODIS_SWATH_Type_L1B
  • units: level
Band_1KM_Emissive_MODIS_SWATH_Type_L1B[ Band_1KM_Emissive_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..15] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: Band_1KM_Emissive:MODIS_SWATH_Type_L1B
  • units: level
Band_1KM_RefSB_MODIS_SWATH_Type_L1B[ Band_1KM_RefSB_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..14] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: Band_1KM_RefSB:MODIS_SWATH_Type_L1B
  • units: level
Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B[ Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..1] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: Band_250M:MODIS_SWATH_Type_L1B
  • units: level
Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B[ Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..4] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: Band_500M:MODIS_SWATH_Type_L1B
  • units: level
Byte_Segment_mod35[ Byte_Segment_mod35= 0 ..5] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: Byte_Segment:mod35
  • units: level
QA_Dimension_mod35[ QA_Dimension_mod35= 0 ..9] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: QA_Dimension:mod35
  • units: level
mframes_2_MODIS_Swath_Type_GEO[ mframes_2_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..149] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: mframes*2:MODIS_Swath_Type_GEO
  • units: level
nscans[ nscans= 0 ..7] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: nscans
  • units: level
nscans_20_MODIS_Swath_Type_GEO[ nscans_20_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..159] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: nscans*20:MODIS_Swath_Type_GEO
  • units: level

debug
Hyrax development sponsored by NSF, NASA, and NOAA

OPeNDAP Hyrax (1.16.2)
Documentation Questions? Contact Support