DAP4 Data Request Form (beta)MODARNSS.Egbert.A2011342.1715.061.2017328131656.hdf
OPeNDAP Logo
DAP4 Data Access Form

dataset: MODARNSS.Egbert.A2011342.1715.061.2017328131656.hdf


DEBUG


 • HDF_GLOBAL
  • SubsettingMethod: METHOD = center, CENTER_LAT = 44.225666, CENTER_LON = -79.750000, +/- 75 pixels (at 1km) STARTLINE = 174, ENDLINE = 249, STARTCOLUMN = 1288, ENDCOLUMN = 1353: STARTLINE adjusted to 170: ENDLINE adjusted to 250
  • CommandUsed: /MODAPSops6/PGE/AM1M/STORE_PGE90_V6.1.0/PGE90/MOD_PRARSS/MOD_PRARSS.exe Egbert ATEgbert /MODAPSops6/archive/f7130/running/AM1M_C61_A1cmc/125148091/MODARNSS.Egbert.A2011342.1715.061.2017328131656.hdf /MODAPSops6/archive/f7130/running/AM1M_C61_A1cmc/125148091/MOD03.A2011342.1715.061.2017328054646.hdf /MODAPSops6/archive/f7130/running/AM1M_C61_A1cmc/125148091/MOD02QKM.A2011342.1715.061.2017328110451.hdf /MODAPSx/archive/f7130/ops6/running/AM1M_C61_A1cmc/125148091/MODHKMDS.A2011342.1715.061.2017328110451.hdf /MODAPSx/archive/f7130/ops6/running/AM1M_C61_A1cmc/125148091/MOD1KMDS.A2011342.1715.061.2017328110451.hdf /MODAPSops6/archive/f7130/running/AM1M_C61_A1cmc/125148091/MOD35_L2.A2011342.1715.061.2017328124843.hdf /MODAPSops6/archive/f7130/running/AM1M_C61_A1cmc/125148091/gdas1.PGrbF00.111208.12z /MODAPSops6/archive/f7130/running/AM1M_C61_A1cmc/125148091/gdas1.PGrbF00.111208.18z 44.225666 -79.750000
  • VersionOfMODARSSUsed: 6.0.10
  • HDFEOSVersion: HDFEOS_V2.19
  • HDFEOS_FractionalOffset_10_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B: 0.000000000
  • HDFEOS_FractionalOffset_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B: 0.000000000
  • Number_of_Scans: 203
  • Number_of_Day_mode_scans: 203
  • Number_of_Night_mode_scans: 0
  • Incomplete_Scans: 0
  • Max_Earth_View_Frames: 1354
  • _Valid_EV_Observations: 100.0000076100.0000076100.0000076100.000007695.00000000100.000007699.98810577100.000007699.5307464690.8826217777.1147003272.9704742437.1659622220.4476070445.1436004615.6486167915.6607675617.87511635100.0000076100.0000076100.000007699.9998550499.9906463699.9998931999.99923706100.0000076100.0000076100.0000076100.0000076100.0000076100.0000076100.0000076100.0000076100.0000076100.0000076100.0000076100.0000076100.0000076
  • _Saturated_EV_Observations: 0.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.43479999907.96192264621.6014938426.2117710162.8340377879.5523910554.8540344284.3513412584.3392334082.124885560.0000000000.0000000000.0000000000.00014552757780.0000000000.00010914567977.276378892e-050.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.000000000
  • __L1A_EV_All_Scan_Data_are_Missing: 0.000000000
  • __L1A_EV_RSB_DN_Not_in_Day_Mode: 0.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.000000000
  • __L1A_EV_DN_Missing_Within_Scan: 0.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.000000000
  • __Dead_Detector_EV_Data: 0.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.000000000100.00000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.000000000
  • __Dead_Subframe_EV_Data: 0.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.000000000
  • __Sector_Rotation_EV_Data: 0.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.000000000
  • __Saturated_EV_Data: 0.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.42348524930.38710334900.40529429910.44604200120.47041788700.47769427300.45732039210.43585509060.41220685840.43258070957.7751746187.7209653857.8093733797.7686257367.8825011257.9654517178.0942440038.1677351008.2346773158.20047855421.5398998321.7421836921.5686416621.6086616521.5992031121.6035690321.4267520921.6970691721.6137561821.6152114926.5118503626.3415832526.2517185226.2331638326.1545791626.0661716526.1982383726.1553077726.1094665526.0956401863.2702941963.1160354662.9479522762.9024734562.6699943562.5448417762.3803939862.6339759862.7394828863.1349563677.9751281778.6169052178.9119644279.5460968079.7607498279.6203155579.7360153279.9772262680.4141693180.9653549255.6893997255.1480369655.1123848054.7296447854.2832412754.6961746254.5357322754.7725753854.5364570655.0367088384.6362915084.3354110784.3390502983.8591766483.9650421184.9841003484.5034942684.3863449184.1000213684.4045410283.9835968084.3168563884.1014785883.8853683583.9923324684.2200851484.5689849984.1473159884.9247970685.2515106281.7166442981.8225174081.8596267781.6558837981.9407577582.2649154782.1866989182.5476074282.6309204182.623283390.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0010914568560.0000000000.00036381892280.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0010914568560.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.00072763784560.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.000000000
  • __TEB_EV_Data_With_Moon_in_SVP: 0.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.000000000
  • __EV_Data_Where_Cannot_Compute_BG_DN: 0.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.000000000
  • __RSB_EV_Data_With_dn___Below_Scale: 0.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.00018190946140.0041839177720.10532557960.0014552756910.0069125597370.0038200987040.0074582882230.0027286419640.077857248490.0056391935800.0047296462580.0020010040610.0020010040610.0010914568560.0049115554430.0043658274230.00072763784560.00090954732150.00036381892280.0010914568560.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.000000000
  • __EV_Data_Where_Nadir_Door_Closed: 0.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.000000000
  • __EV_Data_Not_Calibrated: 0.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.000000000100.00000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.00018190946140.0041839177720.10532557960.0014552756910.0069125597370.0038200987040.0074582882230.0027286419640.077857248490.0056391935800.0047296462580.0020010040610.0020010040610.0010914568560.0049115554430.0043658274230.00072763784560.00090954732150.00036381892280.0010914568560.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.44968020920.41911941770.43512743710.47805806990.50425302980.51225709920.49734047060.47551134230.45368221400.46750733269.0674591069.0416278849.1016578679.0234375009.0630931859.0885610589.1260347379.1551399239.2551898969.25155162822.8831195822.9842605622.8561973622.8380050722.8201789922.8707504322.7914371522.9577026422.9285984022.9227771827.2347583827.1467151627.0666732826.9950008426.9738998426.9353351626.9950027526.9880886126.9789943726.9808120763.2702941963.1160354662.9479522762.9024734562.6699943562.5448417762.3803939862.6339759862.7394828863.1349563677.9751281778.6169052178.9119644279.5460968079.7607498279.6203155579.7360153279.9772262680.4141693180.9653549255.6893997255.1480369655.1123848054.7296447854.2832412754.6961746254.5477371254.7780342154.5426406955.0367088384.6366577184.3354110784.3390502983.8591766483.9650421184.9841003484.5034942684.3863449184.1000213684.4045410283.9835968084.3168563884.1014785883.8853683583.9923324684.2200851484.5689849984.1473159884.9247970685.2515106281.7166442981.8225174081.8596267781.6558837981.9407577582.2649154782.1866989182.5476074282.6309204182.623283390.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0010914568560.0000000000.00036381892280.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0010914568560.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.00072763784560.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.000000000
  • Bit_QA_Flags_Last_Value: 819392
  • Bit_QA_Flags_Change: 8200
  • Granule_Average_QA_Values: 290.0275269290.0122681290.0441589290.0308228290.0207825289.9820251290.0456543290.0248413290.0262451290.0028687290.0008545290.0028381271.0127258271.146850683.3470153883.02029419279.9666443279.9873047279.5894470277.1669922278.3437500277.1338196276.2213135270.3482971267.1764221268.5641785268.692627082.6887512282.81054688127.2960129126.9167862186.57905586.2258257870.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.0000000000.000000000
  • Electronics_Redundancy_Vector: 224059731048
  • Electronics_Configuration_Change: 00
  • Reflective_LUT_Serial_Number_and_Date_of_Last_Change: R503 2017:09:15:12:00
  • Emissive_LUT_Serial_Number_and_Date_of_Last_Change: E495 2017:09:15:12:00
  • QA_LUT_Serial_Number_and_Date_of_Last_Change: Q491 2017:09:15:12:00
  • Focal_Plane_Set_Point_State: 1
  • Doors_and_Screens_Configuration: -32
  • Reflective_Bands_With_Bad_Data: 0000101011111111110000
  • Emissive_Bands_With_Bad_Data: 1111000000000000
  • Noise_in_Black_Body_Thermistors: 122132342122
  • Noise_in_Average_BB_Temperature: 2
  • Noise_in_LWIR_FPA_Temperature: 145
  • Noise_in_MWIR_FPA_Temperature: 16
  • Noise_in_Scan_Mirror_Thermistor__1: 36
  • Noise_in_Scan_Mirror_Thermistor__2: 2
  • Noise_in_Scan_Mirror_Thermistor_Average: 8
  • Noise_in_Instrument_Temperature: 0
  • Noise_in_Cavity_Temperature: 2
  • Noise_in_Temperature_of_NIR_FPA: 0
  • Noise_in_Temperature_of_Vis_FPA: 0
  • Dead_Detector_List: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  • Noisy_Detector_List: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110010100100000011100000100001010100100000000000000000000001000000000000001110000000000001111111111
  • Dead_Subframe_List: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  • Noisy_Subframe_List: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  • Detector_Quality_Flag: 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000064646470646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012888888888000000440000000000040000000000000000000064646464646464646464111001010014400005150000010000101010050000000000006464646464646464646469646464646464646464646464646465656564646464646464646464646465656565656565656565
  • Detector_Quality_Flag2: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  • Earth_Sun_Distance: 0.9850405455
  • Solar_Irradiance_on_RSB_Detectors_over_pi: 511.4599915511.4599915511.4599915511.4599915511.4599915511.4599915511.4599915511.5880127511.6199951511.5880127511.5880127511.5880127511.5559998511.5559998511.5559998511.4920044511.4920044511.5559998511.5880127511.5880127511.5880127511.6199951511.6199951511.6199951511.6199951511.6199951511.5559998511.4920044511.4599915511.3649902511.3009949511.2059937511.1099854510.9830017510.8240051510.3779907509.6140137509.6140137509.6140137509.6140137315.7630005315.7630005315.7630005315.7630005315.7630005315.7630005315.7630005315.7950134315.7950134315.7950134315.7950134315.7950134315.7950134315.7630005315.7950134315.7950134315.7950134315.7950134315.7950134315.7950134315.7950134315.7950134315.7950134315.7950134315.7950134315.7950134315.7630005315.7630005315.7630005315.7319946315.7319946315.7000122315.7630005315.7950134315.8590088315.9540100316.0820007316.2730103316.2730103316.2730103664.5989990664.5989990664.5989990664.5989990664.6309814664.6309814664.6309814664.6309814664.6630249664.6630249664.6309814664.6309814664.5989990664.6630249664.5989990664.5989990664.5670166664.5670166664.5670166664.5670166593.9340210593.9340210593.9340210593.9340210593.9660034593.9340210593.9340210593.9340210593.9340210593.9340210593.9340210593.9340210593.9340210593.9340210593.9340210593.9340210593.9660034593.9979858593.9979858593.9979858150.9739990150.9739990150.9739990150.9739990150.9739990150.9739990151.0059967151.0059967151.0059967151.0059967151.0059967151.0059967151.0059967150.9739990151.0059967151.0059967150.9739990150.9739990150.9739990150.973999076.4580001876.4580001876.4580001876.4580001876.4580001876.4580001876.4580001876.4580001876.4898986876.4898986876.4898986876.4898986876.4898986876.4898986876.4580001876.4580001876.4580001876.4580001876.4580001876.4580001828.7751998928.7751998928.7751998928.7751998928.7434005728.7434005728.7434005728.7434005728.7434005728.7751998928.7434005728.7434005728.7434005728.7434005728.7434005728.7434005728.7434005728.7434005728.7434005728.74340057555.2280273555.2280273555.1640015555.1010132555.1640015555.3229980555.6420288556.1510010556.7559814557.1380005606.0939941606.0939941606.0939941606.0300293605.9349976605.9030151605.9349976606.0300293605.9030151605.8709717630.5720215630.5720215630.5720215630.5720215630.5720215630.5720215630.6040039630.5399780630.5399780630.4130249599.7280273599.7280273599.7280273599.7589722599.7589722599.7589722599.7589722599.7589722599.7910156599.7910156602.2420044602.2420044602.3060303602.3060303602.3060303602.3060303602.3060303602.3380127602.4010010602.4329834492.8070068492.8070068492.7120056492.6799927492.6480103492.6480103492.7120056492.8389893493.0939941493.0620117492.8070068492.8070068492.7120056492.6799927492.6480103492.6480103492.7120056492.8389893493.0939941493.0620117480.0750122480.0750122480.0750122480.0429993480.0429993480.0429993480.0429993480.0429993480.0429993480.0750122480.0750122480.0750122480.0750122480.0429993480.0429993480.0429993480.0429993480.0429993480.0429993480.0750122412.0840149412.0840149412.1159973412.1789856412.1789856412.1789856412.2109985412.1480103412.1480103412.1480103309.6839905309.6839905309.6839905309.7160034309.6839905309.7160034309.7160034309.7160034309.7470093309.8110046297.5559998297.5559998297.5559998297.5559998297.5559998297.5559998297.5559998297.5559998297.5559998297.5559998278.1069946278.1069946278.1069946278.1069946278.1069946278.1069946278.1069946278.1069946278.1069946278.1069946277.9479980277.9479980277.9479980277.9479980277.9479980277.9479980277.9479980277.9479980277.9479980277.9479980116.1510010116.1510010116.1510010116.1510010116.1510010116.1829987116.1829987116.1829987116.1829987116.1829987
  • identifier_product_doi: 10.5067/MODIS/MOD021KM.061
  • identifier_product_doi_authority: http://dx.doi.org
  • UW_DESTRIPE_LWIR: $Id: hdf_destripe_new.f90,v 1.8 2004/06/24 14:25:27 gumley Exp $
  • UW_DESTRIPE_CONFIG: # Terra MODIS destriping configuration $Id: destripe_config_terra.dat,v 1.3 2004/05/19 20:26:21 gumley Exp $
 • CoreMetadata
   • INVENTORYMETADATA
    • GROUPTYPE: MASTERGROUP
     • ECSDATAGRANULE
       • REPROCESSINGPLANNED
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "further update is anticipated"
       • REPROCESSINGACTUAL
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "reprocessed"
       • LOCALGRANULEID
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "MODARNSS.Egbert.A2011342.1715.061.2017328131656.hdf"
       • DAYNIGHTFLAG
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "Day"
       • PRODUCTIONDATETIME
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "2017-11-24T11:04:51.000Z"
     • MEASUREDPARAMETER
       • MEASUREDPARAMETERCONTAINER
        • CLASS: "1""2"
         • PARAMETERNAME
          • CLASS: "1""2"
          • NUM_VAL: 11
          • VALUE: "EV_1KM_RefSB""EV_1KM_Emissive"
         • QAFLAGS
          • CLASS: "1""2"
           • AUTOMATICQUALITYFLAG
            • NUM_VAL: 11
            • CLASS: "1""2"
            • VALUE: "Suspect""Suspect"
           • AUTOMATICQUALITYFLAGEXPLANATION
            • NUM_VAL: 11
            • CLASS: "1""2"
            • VALUE: "not being investigated""not being investigated"
           • SCIENCEQUALITYFLAG
            • NUM_VAL: 11
            • VALUE: "Not Investigated""Not Investigated"
            • CLASS: "1""2"
         • QASTATS
          • CLASS: "1""2"
           • QAPERCENTINTERPOLATEDDATA
            • NUM_VAL: 11
            • CLASS: "1""2"
            • VALUE: 00
           • QAPERCENTMISSINGDATA
            • NUM_VAL: 11
            • CLASS: "1""2"
            • VALUE: 00
           • QAPERCENTOUTOFBOUNDSDATA
            • NUM_VAL: 11
            • CLASS: "1""2"
            • VALUE: 340
     • ORBITCALCULATEDSPATIALDOMAIN
       • ORBITCALCULATEDSPATIALDOMAINCONTAINER
        • CLASS: "1"
         • ORBITNUMBER
          • CLASS: "1"
          • NUM_VAL: 1
          • VALUE: 63687
         • EQUATORCROSSINGLONGITUDE
          • CLASS: "1"
          • NUM_VAL: 1
          • VALUE: -104.743000587
         • EQUATORCROSSINGTIME
          • CLASS: "1"
          • NUM_VAL: 1
          • VALUE: "17:28:32.271691"
         • EQUATORCROSSINGDATE
          • CLASS: "1"
          • NUM_VAL: 1
          • VALUE: "2011-12-08"
     • COLLECTIONDESCRIPTIONCLASS
       • SHORTNAME
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "MODARNSS"
       • VERSIONID
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: 61
     • INPUTGRANULE
       • INPUTPOINTER
        • NUM_VAL: 10
        • VALUE: "MOD01.A2011342.1710.061.2017328054558.hdf""MOD01.A2011342.1715.061.2017328054555.hdf""MOD01.A2011342.1720.061.2017328054600.hdf""MOD02_Reflective_LUTs.hdf.V6.2.2.5""MOD02_Emissive_LUTs.hdf.V6.2.2.5""MOD02_QA_LUTs.hdf.V6.2.2.5"
     • SPATIALDOMAINCONTAINER
       • HORIZONTALSPATIALDOMAINCONTAINER
         • GPOLYGON
           • GPOLYGONCONTAINER
            • CLASS: "1"
             • GRING
              • CLASS: "1"
               • EXCLUSIONGRINGFLAG
                • NUM_VAL: 1
                • CLASS: "1"
                • VALUE: "N"
             • GRINGPOINT
              • CLASS: "1"
               • GRINGPOINTLONGITUDE
                • NUM_VAL: 4
                • CLASS: "1"
                • VALUE: -108.338084035502-77.2591472654715-85.6144767404834-109.895708105608
               • GRINGPOINTLATITUDE
                • NUM_VAL: 4
                • CLASS: "1"
                • VALUE: 50.042932736913445.570780422580128.464638309870131.7589715582932
               • GRINGPOINTSEQUENCENO
                • NUM_VAL: 4
                • CLASS: "1"
                • VALUE: 1234
     • RANGEDATETIME
       • RANGEBEGINNINGTIME
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "17:15:00.000000"
       • RANGEENDINGTIME
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "17:20:00.000000"
       • RANGEBEGINNINGDATE
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "2011-12-08"
       • RANGEENDINGDATE
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "2011-12-08"
     • PGEVERSIONCLASS
       • PGEVERSION
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "6.2.2"
     • ANCILLARYINPUTGRANULE
       • ANCILLARYINPUTGRANULECONTAINER
        • CLASS: "1"
         • ANCILLARYINPUTTYPE
          • CLASS: "1"
          • NUM_VAL: 1
          • VALUE: "Geolocation"
         • ANCILLARYINPUTPOINTER
          • CLASS: "1"
          • NUM_VAL: 1
          • VALUE: "MOD03.A2011342.1715.061.2017328054646.hdf"
     • ASSOCIATEDPLATFORMINSTRUMENTSENSOR
       • ASSOCIATEDPLATFORMINSTRUMENTSENSORCONTAINER
        • CLASS: "1"
         • ASSOCIATEDSENSORSHORTNAME
          • CLASS: "1"
          • NUM_VAL: 1
          • VALUE: "MODIS"
         • ASSOCIATEDPLATFORMSHORTNAME
          • CLASS: "1"
          • NUM_VAL: 1
          • VALUE: "Terra"
         • ASSOCIATEDINSTRUMENTSHORTNAME
          • CLASS: "1"
          • NUM_VAL: 1
          • VALUE: "MODIS"
     • ADDITIONALATTRIBUTES
       • ADDITIONALATTRIBUTESCONTAINER
        • CLASS: "1""2""3""4""5""6""7""8""9""10""11""12""13"
         • ADDITIONALATTRIBUTENAME
          • CLASS: "1""2""3""4""5""6""7""8""9""10""11""12""13"
          • NUM_VAL: 1111111111111
          • VALUE: "AveragedBlackBodyTemperature""AveragedMirrorTemperature""AveragedFocalPlane1Temperature""AveragedFocalPlane2Temperature""AveragedFocalPlane3Temperature""AveragedFocalPlane4Temperature""CalibrationQuality""MissionPhase""NadirPointing""identifier_product_doi""identifier_product_doi_authority""TileID""SiteID"
         • INFORMATIONCONTENT
          • CLASS: "1""2""3""4""5""6""7""8""9""10""11""12""13"
           • PARAMETERVALUE
            • NUM_VAL: 1111111111111
            • CLASS: "1""2""3""4""5""6""7""8""9""10""11""12""13"
            • VALUE: " 290.02"" 279.98"" 271.01"" 271.15"" 83.35"" 83.02""marginal""EXECUTION""Y""10.5067/MODIS/MOD021KM.061""http://dx.doi.org""ATEgbert""Egbert"
 • ArchiveMetadata
   • ARCHIVEDMETADATA
    • GROUPTYPE: MASTERGROUP
     • BOUNDINGRECTANGLE
       • NORTHBOUNDINGCOORDINATE
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: 50.0264313917686
       • SOUTHBOUNDINGCOORDINATE
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: 28.5523132859817
       • EASTBOUNDINGCOORDINATE
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: -77.2601771491923
       • WESTBOUNDINGCOORDINATE
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: -109.87521388422
     • ALGORITHMPACKAGE
       • ALGORITHMPACKAGEACCEPTANCEDATE
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "1999-12-14"
       • ALGORITHMPACKAGEMATURITYCODE
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "OPERATIONAL"
       • ALGORITHMPACKAGENAME
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "MODIS Level 1B Algorithm Package"
       • ALGORITHMPACKAGEVERSION
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "6.2.2.5_Terra"
     • PROJECT
       • INSTRUMENTNAME
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "Moderate Resolution Imaging SpectroRadiometer"
       • PROCESSINGCENTER
        • NUM_VAL: 1
        • VALUE: "MODAPS"
     • DESCRREVISION
      • NUM_VAL: 1
      • VALUE: "6.1"
     • PRODUCTIONHISTORY
      • NUM_VAL: 1
      • VALUE: "PGE90:6.0.10;PGE02:6.2.2.5;PGE01:6.1.1"
     • LONGNAME
      • NUM_VAL: 1
      • VALUE: "MODIS/Terra Calibrated Radiances 5-Min L1B Swath 1km"
     • PROCESSINGENVIRONMENT
      • NUM_VAL: 1
      • VALUE: "Linux minion7120 3.10.0-514.10.2.el7.x86_64 "


[ Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B = 0..1 ] [ _40_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B = 0..319 ] [ _4_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B = 0..259 ] [ Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B = 0..4 ] [ _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B = 0..159 ] [ _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B = 0..129 ] [ Band_1KM_RefSB_MODIS_SWATH_Type_L1B = 0..14 ] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO = 0..79 ] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO = 0..64 ] [ Band_1KM_Emissive_MODIS_SWATH_Type_L1B = 0..15 ] [ Byte_Segment_mod35 = 0..5 ] [ QA_Dimension_mod35 = 0..9 ] [ nscans_20_MODIS_Swath_Type_GEO = 0..159 ] [ mframes_2_MODIS_Swath_Type_GEO = 0..129 ] [ nscans = 0..7 ]


EV_250_RefSB[ Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..1] [ _40_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..319] [ _4_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..259] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: Earth View 250M Reflective Solar Bands Scaled Integers
  • units: none
  • valid_range: 032767
  • _FillValue: 65535
  • band_names: 1,2
  • radiance_scales: 0.027176728470.01014285162
  • radiance_offsets: -0.000000000-0.000000000
  • radiance_units: Watts/m^2/micrometer/steradian
  • reflectance_scales: 5.157790656e-053.116140215e-05
  • reflectance_offsets: -0.000000000-0.000000000
  • reflectance_units: none
  • corrected_counts_scales: 0.12497329710.1249732971
  • corrected_counts_offsets: -0.000000000-0.000000000
  • corrected_counts_units: counts
  • coordinates: Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B _40_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B _4_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B
EV_250_RefSB_Uncert_Indexes[ Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..1] [ _40_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..319] [ _4_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..259] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: Earth View 250M Reflective Solar Bands Uncertainty Indexes
  • units: none
  • valid_range: 015
  • _FillValue: 255
  • specified_uncertainty: 1.5000000001.500000000
  • scaling_factor: 7.0000000007.000000000
  • uncertainty_units: percent
  • coordinates: Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B _40_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B _4_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B
EV_500_RefSB[ Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..4] [ _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..159] [ _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..129] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: Earth View 500M Reflective Solar Bands Scaled Integers
  • units: none
  • valid_range: 032767
  • _FillValue: 65535
  • band_names: 3,4,5,6,7
  • radiance_scales: 0.035471059380.024204725400.0058238608760.0026567778550.0008141762228
  • radiance_offsets: -0.000000000-0.000000000-0.000000000-0.000000000-0.000000000
  • radiance_units: Watts/m^2/micrometer/steradian
  • reflectance_scales: 5.178623178e-053.954219937e-053.742618355e-053.371212733e-052.747693543e-05
  • reflectance_offsets: -0.000000000-0.000000000-0.000000000-0.000000000-0.000000000
  • reflectance_units: none
  • corrected_counts_scales: 0.12497329710.12497329710.12497329710.12497329710.1249732971
  • corrected_counts_offsets: -0.000000000-0.000000000-0.000000000-0.000000000-0.000000000
  • corrected_counts_units: counts
  • coordinates: Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B
EV_500_RefSB_Uncert_Indexes[ Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..4] [ _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..159] [ _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..129] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: Earth View 500M Reflective Solar Bands Uncertainty Indexes
  • units: none
  • valid_range: 015
  • _FillValue: 255
  • specified_uncertainty: 1.5000000001.5000000001.5000000001.5000000001.500000000
  • scaling_factor: 7.0000000007.0000000005.0000000005.0000000005.000000000
  • uncertainty_units: percent
  • coordinates: Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B
EV_250_Aggr500_RefSB[ Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..1] [ _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..159] [ _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..129] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: Earth View 250M Aggregated 500M Reflective Solar Bands Scaled Integers
  • units: none
  • valid_range: 032767
  • _FillValue: 65535
  • band_names: 1,2
  • radiance_scales: 0.027176728470.01014285162
  • radiance_offsets: -0.000000000-0.000000000
  • radiance_units: Watts/m^2/micrometer/steradian
  • reflectance_scales: 5.157790656e-053.116140215e-05
  • reflectance_offsets: -0.000000000-0.000000000
  • reflectance_units: none
  • corrected_counts_scales: 0.12497329710.1249732971
  • corrected_counts_offsets: -0.000000000-0.000000000
  • corrected_counts_units: counts
  • coordinates: Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B
EV_250_Aggr500_RefSB_Uncert_Indexes[ Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..1] [ _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..159] [ _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..129] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: Earth View 250M Aggregated 500M Reflective Solar Bands Uncertainty Indexes
  • units: none
  • valid_range: 015
  • _FillValue: 255
  • specified_uncertainty: 1.5000000001.500000000
  • scaling_factor: 7.0000000007.000000000
  • uncertainty_units: percent
  • coordinates: Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B
EV_250_Aggr500_RefSB_Samples_Used[ Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..1] [ _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..159] [ _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..129] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: Earth View 250M Aggregated 500M Reflective Solar Bands Number of Samples Used in Aggregation
  • units: none
  • valid_range: 06
  • _FillValue: -1
  • coordinates: Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B
EV_1KM_RefSB[ Band_1KM_RefSB_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..14] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: Earth View 1KM Reflective Solar Bands Scaled Integers
  • units: none
  • valid_range: 032767
  • _FillValue: 65535
  • band_names: 8,9,10,11,12,13lo,13hi,14lo,14hi,15,16,17,18,19,26
  • radiance_scales: 0.014605310750.0091117378320.0052780583500.0034967067190.0031459517780.0011105578160.00082280742940.0012853186340.00071008165830.00096817873420.00090044067470.0073257749900.0089115099980.0070020519200.003076684196
  • radiance_offsets: 316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985
  • radiance_units: Watts/m^2/micrometer/steradian
  • reflectance_scales: 2.550273530e-051.458964653e-058.121959581e-065.657085239e-065.067968686e-062.186642860e-061.620074045e-062.597929097e-061.435240847e-062.279349701e-062.820979489e-062.388873327e-053.109192767e-052.444386882e-052.569853496e-05
  • reflectance_offsets: 316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985
  • reflectance_units: none
  • corrected_counts_scales: 0.12619403000.12619403000.12619403000.12619403000.12619403000.12619403000.12619403000.12619403000.12619403000.12619403000.12619403000.12619403000.12619403000.12619403000.1261940300
  • corrected_counts_offsets: 316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985316.9721985
  • corrected_counts_units: counts
  • coordinates: Band_1KM_RefSB_MODIS_SWATH_Type_L1B Latitude Longitude
EV_1KM_RefSB_Uncert_Indexes[ Band_1KM_RefSB_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..14] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: Earth View 1KM Reflective Solar Bands Uncertainty Indexes
  • units: none
  • valid_range: 015
  • _FillValue: 255
  • specified_uncertainty: 1.5000000001.5000000001.5000000001.5000000001.5000000001.5000000001.5000000001.5000000001.5000000001.5000000001.5000000001.5000000001.5000000001.5000000001.500000000
  • scaling_factor: 7.0000000007.0000000007.0000000007.0000000007.0000000007.0000000007.0000000007.0000000007.0000000007.0000000007.0000000007.0000000007.0000000007.0000000005.000000000
  • uncertainty_units: percent
  • coordinates: Band_1KM_RefSB_MODIS_SWATH_Type_L1B Latitude Longitude
EV_1KM_Emissive[ Band_1KM_Emissive_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..15] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: Earth View 1KM Emissive Bands Scaled Integers
  • units: none
  • valid_range: 032767
  • _FillValue: 65535
  • band_names: 20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36
  • radiance_scales: 6.262398529e-050.0031495101286.921597378e-057.910397835e-053.155614104e-055.639820665e-050.00011755729790.00019244973370.00053248694170.00040632343730.00084002199580.00072969758180.00026226387130.00020069582390.00017670827220.0001183385684
  • radiance_offsets: 2730.5834962730.5834962730.5834962730.5834961077.4448241560.3333742730.5832522317.4882812730.5834961560.3332521577.3397221658.2213132501.2976072501.2976072501.2978522501.297852
  • radiance_units: Watts/m^2/micrometer/steradian
  • coordinates: Band_1KM_Emissive_MODIS_SWATH_Type_L1B Latitude Longitude
EV_1KM_Emissive_Uncert_Indexes[ Band_1KM_Emissive_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..15] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: Earth View 1KM Emissive Bands Uncertainty Indexes
  • units: none
  • valid_range: 015
  • _FillValue: 255
  • specified_uncertainty: 0.56250000002.5000000000.50000000000.50000000000.50000000000.50000000000.50000000000.50000000000.50000000000.50000000000.37500000000.37500000000.50000000000.50000000000.50000000000.5000000000
  • scaling_factor: 5.0000000004.0000000004.0000000004.0000000004.0000000004.0000000004.0000000004.0000000004.0000000004.0000000004.0000000004.0000000004.0000000004.0000000004.0000000004.000000000
  • uncertainty_units: percent
  • coordinates: Band_1KM_Emissive_MODIS_SWATH_Type_L1B Latitude Longitude
EV_250_Aggr1km_RefSB[ Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..1] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: Earth View 250M Aggregated 1km Reflective Solar Bands Scaled Integers
  • units: none
  • valid_range: 032767
  • _FillValue: 65535
  • band_names: 1,2
  • radiance_scales: 0.027176728470.01014285162
  • radiance_offsets: -0.000000000-0.000000000
  • radiance_units: Watts/m^2/micrometer/steradian
  • reflectance_scales: 5.157790656e-053.116140215e-05
  • reflectance_offsets: -0.000000000-0.000000000
  • reflectance_units: none
  • corrected_counts_scales: 0.12497329710.1249732971
  • corrected_counts_offsets: -0.000000000-0.000000000
  • corrected_counts_units: counts
  • coordinates: Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B Latitude Longitude
EV_250_Aggr1km_RefSB_Uncert_Indexes[ Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..1] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: Earth View 250M Aggregated 1km Reflective Solar Bands Uncertainty Indexes
  • units: none
  • valid_range: 015
  • _FillValue: 255
  • specified_uncertainty: 1.5000000001.500000000
  • scaling_factor: 7.0000000007.000000000
  • uncertainty_units: percent
  • coordinates: Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B Latitude Longitude
EV_250_Aggr1km_RefSB_Samples_Used[ Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..1] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: Earth View 250M Aggregated 1km Reflective Solar Bands Number of Samples Used in Aggregation
  • units: none
  • valid_range: 028
  • _FillValue: -1
  • coordinates: Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B Latitude Longitude
EV_500_Aggr1km_RefSB[ Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..4] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: Earth View 500M Aggregated 1km Reflective Solar Bands Scaled Integers
  • units: none
  • valid_range: 032767
  • _FillValue: 65535
  • band_names: 3,4,5,6,7
  • radiance_scales: 0.035471059380.024204725400.0058238608760.0026567778550.0008141762228
  • radiance_offsets: -0.000000000-0.000000000-0.000000000-0.000000000-0.000000000
  • radiance_units: Watts/m^2/micrometer/steradian
  • reflectance_scales: 5.178623178e-053.954219937e-053.742618355e-053.371212733e-052.747693543e-05
  • reflectance_offsets: -0.000000000-0.000000000-0.000000000-0.000000000-0.000000000
  • reflectance_units: none
  • corrected_counts_scales: 0.12497329710.12497329710.12497329710.12497329710.1249732971
  • corrected_counts_offsets: -0.000000000-0.000000000-0.000000000-0.000000000-0.000000000
  • corrected_counts_units: counts
  • coordinates: Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B Latitude Longitude
EV_500_Aggr1km_RefSB_Uncert_Indexes[ Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..4] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: Earth View 500M Aggregated 1km Reflective Solar Bands Uncertainty Indexes
  • units: none
  • valid_range: 015
  • _FillValue: 255
  • specified_uncertainty: 1.5000000001.5000000001.5000000001.5000000001.500000000
  • scaling_factor: 7.0000000007.0000000005.0000000005.0000000005.000000000
  • uncertainty_units: percent
  • coordinates: Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B Latitude Longitude
EV_500_Aggr1km_RefSB_Samples_Used[ Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..4] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: Earth View 500M Aggregated 1km Reflective Solar Bands Number of Samples Used in Aggregation
  • units: none
  • valid_range: 06
  • _FillValue: -1
  • coordinates: Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B Latitude Longitude
EV_Band26[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: Earth View Band 26 Scaled Integers
  • units: none
  • valid_range: 032767
  • _FillValue: 65535
  • radiance_scales: 0.003076684196
  • radiance_offsets: 316.9721985
  • radiance_units: Watts/m^2/micrometer/steradian
  • reflectance_scales: 2.569853496e-05
  • reflectance_offsets: 316.9721985
  • reflectance_units: none
  • corrected_counts_scales: 0.1261940300
  • corrected_counts_offsets: 316.9721985
  • corrected_counts_units: counts
  • coordinates: Latitude Longitude
EV_Band26_Uncert_Indexes[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: Earth View Band 26 Uncertainty Indexes
  • units: none
  • valid_range: 015
  • _FillValue: 255
  • specified_uncertainty: 1.500000000
  • scaling_factor: 5.000000000
  • uncertainty_units: percent
  • coordinates: Latitude Longitude
Cloud_Mask[ Byte_Segment_mod35= 0 ..5] [ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Int32)
 • attributes
  • valid_range: 0-1
  • _FillValue: 0
  • long_name: MODIS Cloud Mask and Spectral Test Results
  • units: none
  • scale_factor: 1.0000000000000000
  • add_offset: 0.0000000000000000
  • Parameter_Type: Output
  • Cell_Along_Swath_Sampling: 120301
  • Cell_Across_Swath_Sampling: 113541
  • Geolocation_Pointer: External MODIS geolocation product
  • description: \\n Bit fields within each byte are numbered from the left: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. The left-most bit (bit 7) is the most significant bit. The right-most bit (bit 0) is the least significant bit. bit field Description Key --------- ----------- --- 0 Cloud Mask Flag 0 = Not determined 1 = Determined 2, 1 Unobstructed FOV Quality Flag 00 = Cloudy 01 = Uncertain 10 = Probably Clear 11 = Confident Clear PROCESSING PATH --------------- 3 Day or Night Path 0 = Night / 1 = Day 4 Sunglint Path 0 = Yes / 1 = No 5 Snow/Ice Background Path 0 = Yes / 1 = No 7, 6 Land or Water Path 00 = Water 01 = Coastal 10 = Desert 11 = Land ____ END BYTE 1 ______________ ___________________________________________ bit field Description Key --------- ----------- --- 1-KM FLAGS ---------------------- 0 Non- cloud obstruction Flag 0 = Yes / 1 = No 1 Thin Cirrus Detected (Solar) 0 = Yes / 1 = No 2 Snow cover from ancillary map 0 = Yes / 1 = No 3 Thin Cirrus Detected (Infrared) 0 = Yes / 1 = No 4 Cloud Adjacency (cloudy, probably 0 = Yes / 1 = No cloudy plus 1-pixel adjacent) 5 Cloud Flag - IR Threshold 0 = Yes / 1 = No 6 High Cloud Flag - CO2 Test 0 = Yes / 1 = No 7 High Cloud Flag - 6.7 micron Test 0 = Yes / 1 = No ____ END BYTE 2 ______________ ___________________________________________ bit field Description Key --------- ----------- --- 0 High Cloud Flag - 1.38 micron Test 0 = Yes / 1 = No 1 High Cloud Flag - 3.9- 12 micron Test 0 = Yes / 1 = No 2 Cloud Flag - IR Temperature 0 = Yes / 1 = No Difference 3 Cloud Flag - 3.9- 11 micron Test 0 = Yes / 1 = No 4 Cloud Flag - Visible Reflectance Test 0 = Yes / 1 = No 5 Cloud Flag - Visible/NIR Reflectance 0 = Yes / 1 = No Ratio Test 6 Cloud Flag - NDVI Clear Sky Restoral 0 = Yes / 1 = No Test 7 Cloud Flag - Night Land and Polar 0 = Yes / 1 = No 7.3-11 micron Test ____ END BYTE 3 ______________ ___________________________________________ bit field Description Key --------- ----------- --- 0 Cloud Flag - Ocean 8.6- 11 micron Test 0 = Yes / 1 = No 1 Cloud Flag - Clear Sky Restoral Test 0 = Yes / 1 = No Spatial Consistency 2 Cloud Flag - Clear Sky Restoral Test 0 = Yes / 1 = No Polar Night, Land, Sun-glint 3 Cloud Flag - Surface Temperature Test 0 = Yes / 1 = No 4 Suspended Dust Flag 0 = Yes / 1 = No 5 Cloud Flag - Night Ocean 8.6- 7.3 micron 0 = Yes / 1 = No Test 6 Cloud Flag - Night Ocean 11 micon 0 = Yes / 1 = No Spatial Variability Test 7 Cloud Flag - Night Ocean Low Emissivity 0 = Yes / 1 = No Low Cloud 3.9-11 micron Test ____ END BYTE 4 ______________ ___________________________________________ bit field Description Key --------- ----------- --- 250-m Cloud Flag - Visible Tests -------------------------------- 0 Element(1,1) 0 = Yes / 1 = No 1 Element(1,2) 0 = Yes / 1 = No 2 Element(1,3) 0 = Yes / 1 = No 3 Element(1,4) 0 = Yes / 1 = No 4 Element(2,1) 0 = Yes / 1 = No 5 Element(2,2) 0 = Yes / 1 = No 6 Element(2,3) 0 = Yes / 1 = No 7 Element(2,4) 0 = Yes / 1 = No ____ END BYTE 5 ______________ ___________________________________________ bit field Description Key ---------- ----------- --- 0 Element(3,1) 0 = Yes / 1 = No 1 Element(3,2) 0 = Yes / 1 = No 2 Element(3,3) 0 = Yes / 1 = No 3 Element(3,4) 0 = Yes / 1 = No 4 Element(4,1) 0 = Yes / 1 = No 5 Element(4,2) 0 = Yes / 1 = No 6 Element(4,3) 0 = Yes / 1 = No 7 Element(4,4) 0 = Yes / 1 = No ____ END BYTE 6 ______________ ___________________________________________
  • coordinates: Byte_Segment_mod35 Latitude Longitude
Quality_Assurance[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] [ QA_Dimension_mod35= 0 ..9] (Type is Int32)
 • attributes
  • valid_range: 0-1
  • _FillValue: 0
  • long_name: Quality Assurance for Cloud Mask
  • units: none
  • scale_factor: 1.0000000000000000
  • add_offset: 0.0000000000000000
  • Parameter_Type: Output
  • Cell_Along_Swath_Sampling: 120301
  • Cell_Across_Swath_Sampling: 113541
  • Geolocation_Pointer: External MODIS geolocation product
  • description: \\n Product Run Time QA Flags QA Flag Name Number of Bits Bit Value Description ------------------------------------------------------------- Cloud Mask QA 1 0 not useful (1km) 1 useful Cloud Mask 3 0-7 8 confidence levels Confidence QA (1km) Spares 4 -------- ( 1 byte total ) -------------------------------- Optional run time QA flags - Individual test application QA Flag Name Number of Bits Bit Value Description ------------------------------------------------------------- NCO test 1 0 Not Applied 1 Applied Thin Cirrus 1 0 Not Applied test (Solar) 1 Applied Ancillary Snow Map 1 NA NA Thin Cirrus 1 0 Not Applied test(IR) 1 Applied Cloud Adjancency 1 0 Not Applied test(IR) 1 Applied IR Threshold 1 0 Not Applied test 1 Applied High Cloud 1 0 Not Applied Test (CO2) 1 Applied High Cloud 1 0 Not Applied Test (6.7) 1 Applied High Cloud 1 0 Not Applied Test (1.38) 1 Applied High Cloud 1 0 Not Applied Test (3.9-12um) 1 Applied IR Temperature 1 0 Not Applied Difference Tests 1 Applied 3.9-11um Test 1 0 Not Applied 1 Applied .68 Reflectance 1 0 Not Applied Test 1 Applied Visible Ratio 1 0 Not Applied Test 1 Applied NDVI Clear Sky 1 0 Not Applied Restoral Test 1 Applied 7.3-11 um Test 1 0 Not Applied 1 Applied 8.6-11 um Test 1 0 Not Applied 1 Applied Spatial Variability 1 0 Not Applied Clear Sky Restoral 1 Applied Test Clear Sky Restoral 1 0 Not Applied Tests 1 Applied Night Water 1 0 Not Applied Spatial Variability 1 Applied Suspended Dust Test 1 0 Not Applied 1 Applied Night Water 1 0 Not Applied 8.6-7.3 um Test 1 Applied Night Water 11 um 1 0 Not Applied Variability Test 1 Applied Night Water Low 1 0 Not Applied Emissivity Low 1 Applied Cloud Test 250 m Visible 1(16) 0 Not Applied Tests 1 Applied (16 times as (line1,element1),(line1, element2),... (line4,element4)) -------- ( 5 bytes total ) -------------------------------- Optional run time QA flags - data information flags QA Flag Name Number of Bits Bit Value Description ------------------------------------------------------------- Number of 2 0 None bands used to 1 1-7 generate 2 8-14 cloud mask 3 15-21 Number of 2 0 None spectral 1 1-3 tests used to 2 4-6 generate 3 7-9 cloud mask Spares 4 -------- ( 1 byte total ) -------------------------------- Optional run time QA flags - data resource flags QA Flag Name Number of Bits Bit Value Description ------------------------------------------------------------- Clear 2 0 MOD35 Radiance 1 Model forward calculation Origin 2 Other 3 Not used Surface 2 0 NCEP GDAS Temperature 1 DAO Over Land 2 MOD11 3 Other Surface 2 0 Reynolds blended Temperature 1 DAO Over Ocean 2 MOD28 3 Other Surface Winds 2 0 NCEP GDAS 1 DAO 2 Other 3 Not used Ecosystem Map 2 0 Loveland NA 1km 1 Olson Ecosystem 2 MOD12 3 Other Snow mask 2 0 MOD33 1 SSMI Product 2 Other 3 Not used Ice cover 2 0 MOD42 1 SSMI product 2 Other 3 Not used Land/Sea Mask 2 0 USGS 1 km 6 level 1 USGS 1 km binary 2 Other 3 Not used Digital 1 0 EOS DEM Elevation 1 Not used Model Precipitable 2 0 NCEP GDAS Water 1 DAO 2 MOD07 3 Other Spare 5 -------- ( 3 bytes total ) --------------------------------
  • coordinates: Latitude Longitude QA_Dimension_mod35
Latitude[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Float32)
 • attributes
  • long_name: Latitude
  • valid_range: -90.0000000090.00000000
  • _FillValue: -999.0000000
  • units: degrees_north
Longitude[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Float32)
 • attributes
  • long_name: Longitude
  • valid_range: -180.0000000180.0000000
  • _FillValue: -999.0000000
  • units: degrees_east
Scan_Offset[ nscans_20_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..159] [ mframes_2_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..129] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: Scan Offset
  • units: km IFOV
  • valid_range: -127127
  • _FillValue: -128
  • scale_factor: 0.0060000000000000001
  • coordinates: nscans_20_MODIS_Swath_Type_GEO mframes_2_MODIS_Swath_Type_GEO
Track_Offset[ nscans_20_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..159] [ mframes_2_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..129] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: Track Offset
  • units: km IFOV
  • valid_range: -127127
  • _FillValue: -128
  • scale_factor: 0.0060000000000000001
  • coordinates: nscans_20_MODIS_Swath_Type_GEO mframes_2_MODIS_Swath_Type_GEO
Height_Offset[ nscans_20_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..159] [ mframes_2_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..129] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: Height Offset
  • units: km
  • valid_range: -127127
  • _FillValue: -128
  • scale_factor: 0.0060000000000000001
  • coordinates: nscans_20_MODIS_Swath_Type_GEO mframes_2_MODIS_Swath_Type_GEO
Height[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Int16)
 • attributes
  • long_name: Height
  • units: meters
  • valid_range: -40010000
  • _FillValue: -32767
  • coordinates: Latitude Longitude
SensorZenith[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Int16)
 • attributes
  • long_name: SensorZenith
  • units: degrees
  • valid_range: 018000
  • _FillValue: -32767
  • scale_factor: 0.010000000000000000
  • coordinates: Latitude Longitude
SensorAzimuth[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Int16)
 • attributes
  • long_name: SensorAzimuth
  • units: degrees
  • valid_range: -1800018000
  • _FillValue: -32767
  • scale_factor: 0.010000000000000000
  • coordinates: Latitude Longitude
Range[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: Range
  • units: meters
  • valid_range: 2700065535
  • _FillValue: 0
  • scale_factor: 25.000000000000000
  • coordinates: Latitude Longitude
SolarZenith[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Int16)
 • attributes
  • long_name: SolarZenith
  • units: degrees
  • valid_range: 018000
  • _FillValue: -32767
  • scale_factor: 0.010000000000000000
  • coordinates: Latitude Longitude
SolarAzimuth[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Int16)
 • attributes
  • long_name: SolarAzimuth
  • units: degrees
  • valid_range: -1800018000
  • _FillValue: -32767
  • scale_factor: 0.010000000000000000
  • coordinates: Latitude Longitude
Land_SeaMask[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: Land/SeaMask
  • valid_range: 07
  • _FillValue: 221
  • coordinates: Latitude Longitude
WaterPresent[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: WaterPresent
  • valid_range: 08
  • _FillValue: 255
  • coordinates: Latitude Longitude
gflags[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: gflags
  • _FillValue: 255
  • coordinates: Latitude Longitude
Scan_number[ nscans= 0 ..7] (Type is Int16)
 • attributes
  • long_name: Scan number
  • _FillValue: 0
  • coordinates: nscans
EV_frames[ nscans= 0 ..7] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: EV frames
  • valid_range: 01400
  • coordinates: nscans
SD_frames[ nscans= 0 ..7] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: SD frames
  • coordinates: nscans
SV_frames[ nscans= 0 ..7] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: SV frames
  • coordinates: nscans
EV_start_time[ nscans= 0 ..7] (Type is Float64)
 • attributes
  • long_name: EV start time
  • units: seconds
  • _FillValue: -2000000000.0000000
  • coordinates: nscans
SD_start_time[ nscans= 0 ..7] (Type is Float64)
 • attributes
  • long_name: SD start time
  • units: seconds
  • _FillValue: -2000000000.0000000
  • coordinates: nscans
SV_start_time[ nscans= 0 ..7] (Type is Float64)
 • attributes
  • long_name: SV start time
  • units: seconds
  • _FillValue: -2000000000.0000000
  • coordinates: nscans
EV_center_time[ nscans= 0 ..7] (Type is Float64)
 • attributes
  • long_name: EV center time
  • units: seconds
  • _FillValue: -2000000000.0000000
  • coordinates: nscans
Mirror_side[ nscans= 0 ..7] (Type is UInt16)
 • attributes
  • long_name: Mirror side
  • valid_range: 01
  • _FillValue: 65535
  • coordinates: nscans
SD_Sun_zenith[ nscans= 0 ..7] (Type is Float32)
 • attributes
  • long_name: SD Sun zenith
  • units: radians
  • _FillValue: 9.969209968e+36
  • coordinates: nscans
SD_Sun_azimuth[ nscans= 0 ..7] (Type is Float32)
 • attributes
  • long_name: SD Sun azimuth
  • units: radians
  • _FillValue: 9.969209968e+36
  • coordinates: nscans
num_impulse[ nscans= 0 ..7] (Type is Byte)
 • attributes
  • long_name: num_impulse
  • valid_range: 025
  • coordinates: nscans
attitude_quality[ nscans= 0 ..7] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is UInt32)
 • attributes
  • long_name: attitude_quality
  • valid_range: 020139
  • _FillValue: 4096
  • overall: 1
  • data_summary: 2
  • red_limit_low: 4
  • yellow_limit_low: 8
  • yellow_limit_high: 16
  • red_limit_high: 32
  • long_gap_follows: 64
  • short_gap_follows: 128
  • short_gap_precedes: 256
  • long_gap_precedes: 512
  • repaired_data_point: 1024
  • quality_flag_problem: 2048
  • interpolated_point: 16384
ephemeris_quality[ nscans= 0 ..7] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is UInt32)
 • attributes
  • long_name: ephemeris_quality
  • valid_range: 018091
  • _FillValue: 4096
  • overall: 1
  • data_summary: 2
  • red_limit_low: 4
  • yellow_limit_low: 8
  • yellow_limit_high: 16
  • red_limit_high: 32
  • long_gap_follows: 64
  • short_gap_follows: 128
  • short_gap_precedes: 256
  • long_gap_precedes: 512
  • repaired_data_point: 1024
  • quality_flag_problem: 2048
  • interpolated_point: 16384
Ozone[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Float64)
 • attributes
  • long_name: Ozone
  • coordinates: Latitude Longitude
Water_vapor[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Float64)
 • attributes
  • long_name: Water_vapor
  • coordinates: Latitude Longitude
Sea_level_pressure[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Float64)
 • attributes
  • long_name: Sea_level_pressure
  • coordinates: Latitude Longitude
Temperature_2_meter[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Float64)
 • attributes
  • long_name: Temperature_2_meter
  • coordinates: Latitude Longitude
U_component_of_Wind[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Float64)
 • attributes
  • long_name: U-component of Wind
  • coordinates: Latitude Longitude
V_component_of_Wind[ nscans_10_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..79] [ mframes_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..64] (Type is Float64)
 • attributes
  • long_name: V-component of Wind
  • coordinates: Latitude Longitude
_2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B[ _2_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..129] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: 2*Max_EV_frames:MODIS_SWATH_Type_L1B
  • units: level
_20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B[ _20_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..159] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: 20*nscans:MODIS_SWATH_Type_L1B
  • units: level
_4_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B[ _4_Max_EV_frames_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..259] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: 4*Max_EV_frames:MODIS_SWATH_Type_L1B
  • units: level
_40_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B[ _40_nscans_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..319] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: 40*nscans:MODIS_SWATH_Type_L1B
  • units: level
Band_1KM_Emissive_MODIS_SWATH_Type_L1B[ Band_1KM_Emissive_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..15] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: Band_1KM_Emissive:MODIS_SWATH_Type_L1B
  • units: level
Band_1KM_RefSB_MODIS_SWATH_Type_L1B[ Band_1KM_RefSB_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..14] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: Band_1KM_RefSB:MODIS_SWATH_Type_L1B
  • units: level
Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B[ Band_250M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..1] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: Band_250M:MODIS_SWATH_Type_L1B
  • units: level
Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B[ Band_500M_MODIS_SWATH_Type_L1B= 0 ..4] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: Band_500M:MODIS_SWATH_Type_L1B
  • units: level
Byte_Segment_mod35[ Byte_Segment_mod35= 0 ..5] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: Byte_Segment:mod35
  • units: level
QA_Dimension_mod35[ QA_Dimension_mod35= 0 ..9] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: QA_Dimension:mod35
  • units: level
mframes_2_MODIS_Swath_Type_GEO[ mframes_2_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..129] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: mframes*2:MODIS_Swath_Type_GEO
  • units: level
nscans[ nscans= 0 ..7] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: nscans
  • units: level
nscans_20_MODIS_Swath_Type_GEO[ nscans_20_MODIS_Swath_Type_GEO= 0 ..159] (Type is Int32)
 • attributes
  • long_name: nscans*20:MODIS_Swath_Type_GEO
  • units: level

Hyrax development sponsored by NSF , NASA , and NOAA

OPeNDAP Hyrax (1.14.0)
Documentation